دوره ترمیک .S R W

  • 192 ساعت آموزش تخصصی و پرکاربرد حقوق ورزشی
  • 128 جلسه آموزش حضوری يا آنلاین
  • پیش نیاز دوره ترمیک : شرکت در کارگاه یک روزه SRW
192

ساعت