کارگاه آموزشی .S R W

  • 8 ساعت آموزش آکادمیک و شتابخیز
  • 1 جلسه آموزش حضوری
  • پیش نیاز کارگاه : آشنایی و تسلط به یک رشته ورزشی
8

ساعت