قرارداد موسسه حقوقی امید نوید با اعضاء و دانش پژوهان

الف-طرف اول قراردادجناب آقای/سرکار خانم: با مشخصات ثبت شده در سایت پذیرنده یا همان موسسه می باشد، مسئولیت اصالت اطلاعات وارد شده با متقاضی که همان طرف اول نامیده می شود، میباشد.

ب-طرف دوم قراردادمدیرعامل موسسه حقوقی امیدنوید عدالت گستر نو اندیش می باشد که از این پس آقای امیدنوید نامیده می شود.

پ-موردخدمات، راهنمایی در زمینه ارائه و پیگیری هرگونه خدمات از قبیل حقوقی، آموزشی و… می باشد.

ت-طرف اول متعهد است کلیه اوراق و اسناد و مدارکی که جهت طرح دعوی یا پاسخ گویی و یا هرگونه اقدام دیگر لازم است در اختیار طرف دوم قرارداده و نهایت همکاری را با طرف دوم مبذول دارد.

ث-کلیه هزینه های پرونده اعم از هزینه های دادرسی،ابطال تمبر قانونی،هزینه کارشناسی،تصدیق اوراق،اجرای قرار ها و احکام عندالزوم تامین هزینه اقامت وکیل در خارج از تهران،هزینه ایاب و ذهاب و یا هزینه های دیگر که انجام موضوع منوط به پرداخت آن باشد به عهده (طرف اول قرارداد) می باشد.

ج-چنانکه در هر مرحله ای دعوی یا درخواست در دادگاه یا خارج ازآن و یا در مراجع اختصاصی با توافق طرفین به مصالحه یا سازش برسد طرف اول باید تمام تعهدات را نسبت به طرف دوم را تمام و کمال انجام یا پرداخت نماید.

چ-چنانچه طرف اول  بعد از تنظیم قرار داد یا ارسال مدارک از طریق پنل سایت یا ایمیل به سایت موسسه حقوقی امید نوید و اولین اقدام کتبی یا شفاهی اعم از،تشکیل کلاس، کارگاه، داوری، تقدیم دادخواست،  ارسال اظهارنامه، تقدیم لایحه، حضور درجلسه دادگاه یا هرگونه اقدام دیگری در مراجع اختصاصی یا غیر اختصاصی از ادامه کار توسط طرف دوم اعلام انصراف نماید، چنانچه هزینه ای واریز یا پرداخت شده باشد عودت داده نمی شود، همچنین نیز طرف اول باید تعهدات بند فوق را تمام و کمال انجام نماید.

ح-پیشرفت احتمالی کار منوط به اصالت اسناد و صحت اظهارات طرف اول در موضوع درخواست و خواسته است و پس از امضاء این قرارداد یاهمان درج تیک مطالعه و پذیرش در سایت موسسه یا پاسخ به ایمیل موسسه طرف اول حق ندارد در مورد درخواست یا پرونده موضوع بدون مشورت و اخذ موافقت قبلی و کتبی طرف دوم اقدامی بنماید،در غیر اینصورت طرف اول خود شخصا مسئول آثار و نتایج اقدام شده خواهد بود همچنین اقدام طرف دوم در خصوص پرونده و در مراحل رسیدگی، دادرسی با توجه به اظهارات ،اطلاعات و اسنادی است که طرف اول در اختیار طرف دوم قرارداده است، لذا چنانچه خلاف اظهارات طرف اول و یا بی اعتباری اسناد مورد استناد وی ثابت گردد مسئولیتی متوجه طرف دوم نمی باشد. طرف دوم تعهد به وسیله دارد.

خ-طرف دوم اثر پیشرفت کار های حقوقی یا جزایی و احتمال خسارت مالی یا مسئولیت کیفری را به طرف تفهیم کرد و ایشان با امضاء ذیل قرارداد یا تیک الکترونیکی در سایت پذیرنده یا پاسخ به ایمیل موسسه حقوقی امید نوید کلیه مفاد قرارداد را قبول نمود.

د- درمواقع بروز اختلاف که ناشی از مفاد قرار داد حاضر یا نحوه اجرای آن باشد، ابتدا از طریق مذاکره حضوری و در صورت عدم حصول نتیجه قطعی مراتب از طریق حکمیت و داوری ظرف مدت حداکثر سه ماه حل و فصل می گردد ، تصمیم داور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ذ- در صورتی که طرف اول به تعهدات خود عمل نکند  و نیز چنانچه طرف اول به هر دلیل قصور و کوتاهی عام و خاص در همکاری و تعهد عملکرد نسبت به طرف دوم داشته باشد، طرف دوم فارغ از هر گونه مسئولیت حقوقی و کیفری می باشد و طرف اول رضایت کامل و قطعی و منجز خود را نسبت به طرف دوم موسسه حقوقی امید نوید عدالت گستر نو اندیش و آقای امید نوید اعلام می نماید.

ر- ناظر و داور قرار داد جناب آقای  مهدی کریمی می باشند که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد رای صادر خواهند کرد.

ز- مدت زمان قرار داد از زمان امضاء یک سال می باشد و پس از یک سال برابر توافق مفاد آن فاقد اعتبار و باطل می باشد.

ژ- برابر با توافق طرفین چنانچه طرف اول تا مهلت مقرر در ارائه مدارک تکمیلی کوتاهی کند، که توسط ایمیل ثبت شده در سایت برای متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد و یا چنانچه در فواصل نیز قصور نماید طرف دوم  بصورت یک طرفه  قرارداد را فسخ  می نماید و طرف اول طی ۱۰ روز باید مراتب اعتراض خود را به موسسه حقوقی اعلام نمایند، در غیر این صورت حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

س- منافع وتهعدات این قرارداد با فوت هرکدام از طرفین باطل میگردد و نسبت به قائم مقام قانونی و وراث باطل می باشد.

ش- طرفین برابر ماده ۲۱۱ قانون مدنی اقرار می نمایند پس از امضاء قرارداد  فی مابین مراتب مقطوع می گردد.

ص-قرارداد فوق بصورت خاص و مطلق بین طرفین لازم الاجرا خواهد بود که با امضاء طرفین در ذیل، یا درج تیک در سایت ،یا پاسخ به ایمیل موسسه حقوقی صحت موارد بالا را تایید می نمایند و کلیه موارد را می پذیرند .

محل امضاء طرف اول                                                                                                         محل امضاء طرف دوم

جناب آقای/سرکارخانم که در سایت یا ایمیل ثبت شده است                                                      امید نوید