المپیک توکیو بدون تماشاگر ۲۳ میلیارد دلار زیان روی دست ژاپن خواهد گذاشت

حقوق ورزشی
المپیک توکیو بدون تماشاگر
طی آخرین مطالعات انجام شده، برگزاری بازی های معوق توکیو۲۰۲۰ بدون حضور تماشاگران، ۲۳/۱ میلیارد دلار ضرر و زیان روی دست ژاپنی ها خواهد گذاشت.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از  ژاپن تایمز، کاتسوهیرومیاموتو،استاداقتصادنظری دردانشگاه کانسای،تأثیراقتصادی نگهداشتن توکیو ۲۰۲۰ پشت درهای بسته رامحاسبه کرده است.
بر طبق برآوردهای وی، ۳۸۱٫۳ میلیاردین برابر با ۲۳/۱ میلیارد دلار ضرر درهزینه های مربوط به بازی هابطورمستقیم یا ۹۰ درصدپیش بینی اولیه این رویدادوجوددارد.
.به دلیل کاهش اشتیاق به برگزاری توکیو ۲۰۲۰،میاموتوپیش بینی کرده است که اثرات محرک درهزینه های مصارف خانگی با ۲٫۷ میلیارددلاروفعالیت های بازاریابی شرکتهاکاهش می یابد.
براساس این مطالعه،سوداقتصادی حاصل ازرویدادهای ورزشی وفرهنگی تبلیغاتی پس ازبازی به نصف نزول خواهد یافت و بالغ بر ۸٫۲ میلیارددلارمیرسد.ادعامیشودکه محدودکردن حضور تماشاگران ضربه ای به صنعت گردشگری ژاپن خواهد بودوفرصتهای کمتری برای ایجاد شغل ایجادخواهدشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید