درآمد “تبلیغات پخش مسابقات ورزشی” و چند پرسش میلیاردی!

درآمد "تبلیغات پخش مسابقات ورزشی" و چند پرسش میلیاردی!

موضوع درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی چه در قانون بودجه سال ۹۹ و چه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مسئله ای قابل تامل برای ورزش کشور تبدیل شده است و هیچ جواب مشخص و روشنی نیز از سوی متولیان امر به آن داده نمی شود!

به گزارش ایسنا، هرچند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، عنوان شده بود درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود، اما در نهایت پس از تصویب قانون بودجه سال ۹۹ اعلام شد که این درآمد باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز برآورد این درآمد به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت و نسبت ۳۰ به ۷۰ مربوطه ثابت ماند، هرچند در خصوص این لایحه باید منتظر تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون باشیم.

لایحه بودجه ۹۹

در لایحه بودجه ۹۹ آمده بود که به استناد بند (پ) ماده (٩٢) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ١٤٠١٨٤ نزد خزانه دای کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف ٤٩-٥٣٠٠٠٠ مندرج در جدول شماره (٩) این قانون در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون های مربوطه) و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در این لایحه، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند(پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

قانون بودجه ۹۹

در نهایت اما پس از تصویب لایحه، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص شد که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف  ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی درصد ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و ۷۰ درصد  در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

لایحه ۱۴۰۰

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود، این درحالی که در لایحه بودجه سال ۹۹ مبلغ مربوطه به نسبت مساوی ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد.

به استناد بند «پ» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره ۹ این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون های مربوطه) و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. در این لایحه، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند(پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است که باید منتظر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ماند.

چند پرسش

با توجه به اینکه درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در قانون بودجه سال ۹۹ معادل ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و از این میزان ۳۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۷۰ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد، بنابراین سهم وزارت ورزش معادل ۱۵ میلیارد تومان خواهد بود. اولین مسئله ای که وجود دارد این است که از ابتدای سال جاری تا کنون یعنی پس از گذشت حدود ۹ ماه، چه میزان از رقم ۱۵ میلیارد تومانی اختصاص یافته، محقق و به حساب وزارت ورزش واریز شده است؟ موضوعی که تا کنون در مورد آن توضیحی داده نشده است.

– دومین پرسش این است که به چه علت سهم برابر و ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده برای وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما از محل درآمدهای تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در لایحه بودجه سال ۹۹ به سهم ۳۰ در مقابل ۷۰ درصدی در قانون بودجه سال ۹۹ تغییر پیدا کرد و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بر همین منوال نگاشته شده است؟

– دیگر پرسشی که وجود دارد مربوط به سهم فدراسیون ها یا همان رشته های ورزشی مختلف است، اینکه مبنای تقسیم بندی صورت گرفته چیست و به هر یک از فدراسیون ها چه میزان تخصیص می یابد؟ به طور مثال سهم فوتبال، کشتی، بسکتبال، والیبال و سایر رشته های ورزشی از این درآمدها چگونه تقسیم بندی می شود؟ مسئله ای که تا کنون در ارتباط با آن شفاف سازی صورت نگرفته است و مشخص نیست نحوه توزیع درآمدها چگونه خواهد بود.

– دیگر نکته بسیار مهم در خصوص میزان درآمدهای واقعی سازمان صدا و سیما از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی است، اینکه به صورت سالانه و در یک سال مالی، سازمان صدا و سیما چه میزان پول از این مسیر کسب می کند؟ این درآمد مالی در سال ۹۸ چقدر بوده است؟ در سال ۹۹ چه میزان خواهد بود؟

مسئله ای که تا کنون در مورد آن هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته است و مبلغ واقعی بدست آمده از سوی صدا و سیما در این رابطه در هیچ سالی مشخص نیست.

با توجه به اینکه میزان درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از ۵۰ به ۱۵۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و در صورت تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی سهم وزارت ورزش و جوانان از ۱۵ به ۴۵ میلیارد تومان افزایش یافته می باید، در ابتدای امر پرداخت این مبالغ به وزارت ورزش در زمان مناسب با توجه به گرفتاری های اقتصادی و چالش های مالی فدراسیون های ورزشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین در شرایطی که پرداخت های مالی مربوط به تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی به سازمان صدا و سیما به روز بوده، باید پرداخت مطالب ورزش کشور نیز به صورت مستمر و به روز انجام شود.

موضوع دیگری که به طور حتم باید از سوی متولیان امر مدنظر قرار گیرد این است که برآورد درآمدها حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی باید بر اساس واقعیت در نظر گرفته شود تا اینگونه بتوان سهم واقعی ورزش کشور را پرداخت کرد، اینکه آیا رقم واقعی به دست آمده از این مسیر در سال ۹۹ معادل ۵۰ و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۰ میلیارد تومان است؟ مسئله ای که نیازمند تامل و واکاوی هرچه بیشتر است و باید در این زمینه تدابیر لازم در راستای پرداخت واقعی حقوق هر یک از بخش ها اندیشیده شود چرا که ورزش ایران بیش از هر زمان دیگری با بحران مالی روبرو است و اگر نتواند درآمدهای لازم را از این طریق نیز به دست آورد، مسیر چالش برانگیزی را در آینده تجربه خواهد کرد؛ مسیری که به فروپاشی فعالیت های بخش خصوصی در این وادی منجر می شود.