شورای سازمان تربیت بدنی کشور

ماده ۱:

شورای سازمان تربیت بدنی کشور براساس بند ۵ از ماده ۸ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ، آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی را به شرح زیر در ۱۵ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۸/۲/۷۴ به تصویب رسانید تا توسط سازمان تربیت بدنی به مورد اجراء گذارده شود.

ماده ۲: اهداف و وظایف

الف) حفظ و صیانت از اخلاق حسنه اسلامی و ورزشی و کوشش درجهت رسیدن به ارزشها و کرامات والای انسانی درسطح جامعه ورزشی کشور

ب ) دورنگه داشتن محیط های سالم ورزشی از هرگونه آلودگی

ج) پیشگیری از برخوردهای ناشایست و بد آموزیها درمیادین ورزشی

د) تعیین مراجع ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط انضباطی

هـ) پیشگیری از تضییع حقوق جامعه ورزشی و افراد

و ) رسیدگی به تخلفات درمیادین ورزشی و پرداختن به موضوعات انضباطی فدراسیونهای ورزشی و سایر ارگانها و نهادهای مرتبط با ورزش

ماده ۳ : شمول

کلیه باشگاهها ، سرپرستان ، مدیران ورزشی ، مربیان ، کمک مربیان ، داوران ، ورزشکاران ، پزشکان ، کمک پزشکان و سایر عوامل دست اندرکار مسابقات که به نحوی از انحاء درجریان مسابقات و تمرین های ورزشی هستند مشمول این آیین نامه می شوند.

ماده ۴:

ارکان آیین نامه به ترتیب اولویت و رده بندی به شرح زیر می باشند:

الف ) شورای عالی انضباطی

ب ) کمیته های انضباطی فدراسیونهای ورزشی

ج ) کمیته های انضباطی استانها

د ) کمیته های انضباطی شهرستانها

۴- الف : اعضاء شورای عالی انضباطی

۱) معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی                رئیس شورا

۲) رئیس کمیته ملی المپیک

۳) معاون فنی و امور فدراسیونهای ورزشی                           دبیر

۴) معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی

۵) مدیر کل روابط بین الملل سازمان تربیت بدنی

۶) مدیر ارزشیابی ، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تربیت بدنی

۷) مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی

۸) رئیس فدراسیون ورزشی مربوطه ( حسب مورد )

۹) دو نفر صاحب نظر از بین کارشناسان و پیش کسوتان ورزش با اولویت دانستن مسائل حقوقی با انتخاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی

تبصره ۱ : درهنگام تصمیم گیری برای بانوان دربند ۷ نماینده ورزش بانوان و بند ۹ دونفر از بانوان با مشخصات ذکر شده حضور خواهند داشت .

۴- ب : اعضاء کمیته انضباطی فدراسیون

۱) رئیس فدراسیون                                               رئیس کمیته

۲) دبیر فدراسیون                                                 دبیر کمیته

۳) نماینده دفتر امور مشترک فدراسیونها

۴) دونفر صاحب نظر از بین کارشناس و پیش کسوتان ورزش با انتخاب رئیس فدراسیون با اولویت دانستن مسائل قضائی

۵) نماینده دفتر ارزشیابی ، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تربیت بدنی

۶) نماینده معاون حقوقی و مجلس سازمان

۷) مسئول کمیته فنی فدراسیون

۸) مسئول کمیته داوران

۹) مسئول کمیته مربیان

۱۰) سپرست مسابقات ، سرپرست اردو ، سرپرستان تیمهای ذینفع ( برحسب مورد و بدون حق رأی )

تبصره ۲ : درهنگام تصمیم گیری برای بانوان دربند ۳ نماینده ورزش بانوان و دربند ۴ دو نفر از بانوان با مشخصات ذکر شده و نیز در بندهای ۷ و ۸ و ۹ و۱۰ به تشخیص فدراسیون بانوان درصورت داشتن مسئولیت مشابه استفاده خواهد شد .

۴-ج : اعضاء کمیته انضباطی استان

۱) رئیس هیأت ورزشی استان

۲) دبیر هیأت ورزشی استان

۳) نماینده مدیر کل تربیت بدنی استان

۴) نماینده حقوقی اداره کل تربیت بدنی استان

۵) مسئول کمیته فنی هیأت ورزش استان

۶) مسئول کمیته مربیان هیأت ورزشی

۷) مسئول کمیته داوران هیأت ورزشی

۸) یک نفر صاحب نظر ورزش با اولویت دانستن مسائل حقوقی بنا به دعوت رئیس هیأت

۹) سرپرست مسابقات ، سرپرست اردو ، سرپرستان تیمهای ذینفع ( برحسب مورد )

تبصره ۳ : مدیر کل تربیت بدنی استان می تواند جلسات کمیته انضباطی را با حضور خود تشکیل دهد و دراینصورت مدیر کل تربیت بدنی استان رئیس کمیته انضباطی خواهدبود.

تبصره ۴ : منظور از هیأت ، هیأتهای ورزشی مربوطه به آقایان درمورد آقایان و بانوان درمورد بانوان خواهد بود .

۴-د : اعضا ء کمیته انضباطی شهرستان

۱) رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان                                     رئیس کمیته

۲) معاون اداره تربیت بدنی شهرستان                                    دبیر کمیته

۳) رئیس هیأت ورزش شهرستان

۴) دبیر هیأت ورزش شهرستان

۵) نماینده حقوقی اداره تربیت بدنی شهرستان

۶) یک نفر صاحب نظر ورزشی با اولویت دانستن مسائل حقوقی بنا به دعوت رئیس اداره تربیت بدنی ذینفع

۷) نمایندگان کمیته مربیان – داوران

تبصره ۵ : منظور از هیأت ، هیأتهای ورزشی مربوط به آقایان درمورد آقایان و بانوان درمورد بانوان خواهد بود.

تبصره ۶ : مدت عضویت افراد صاحب نظر به مدت یک سال می باشد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره ۷ : جلسات با حضور اکثریت افراد تشکیل می گردد و آراء اکثریت حاضر درجلسه مشروط بر آنکه کمتر از ۴ رأی نباشد ملاک تصمیم گیری خواهد بود .

تبصره ۸ : کمیته های انضباطی می توانند برای مشورت و کمک در اتخاذ تصمیم از افراد متخصص درزمینه های مختلف بدون حق رأی درجلسات یا درخاج از جلسات استفاده نمایند.

ماده ۵ : محدوده اجرائی و چگونگی ارجاع مسائل به کمیته های انضباطی

۱-۵) کمیته های انضباطی شهرستان نسبت به مسابقاتی که درداخل شهرستان و بین نفرات و تیمهای داخلی شهرستان انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می نماید.

۲-۵) کمیته های انضباطی استان نسبت به مسابقاتی که درداخل استان و بین نفرات و تیمهای داخلی استان شهر با شهر دیگر یا باشگاههای شهرهای مختلف ) انجام می شود اعمال نطارت و رسیدگی می نماید.

۳-۵) کمیته های انضباطی فدراسیونها نسبت به مسابقات بین المللی یا بین شهرهای استانهای مختلف یا مسابقات کشوری و یا مسابقات لیگ سراسری و به هرحال مسابقاتی که طرفین آن از دو یا چند استان مختلف باشد اعمال نظارت یا رسیدگی می نماید.

۴-۵) اعمال مجازات های کتبی و محرومیت موقت تا یک سال و تنزیل احکام تا یک سال و تنزیل احکام ت یک درجه بعهده کمیته های انضباطی و بیش از آن تا سه سال و دو درجه با تأیید کمیته رده بالاتر صورت خواهد گرفت ( تصمیم های کمیته انضباطی فدراسیون تا سه سال نیاز به تأیید کمیته عالی انضباطی ندارد ) اعمال محرومیت های بیش از سه سال و یا ابطال پروانه دائم ومادام العمر با تأیید کمیته انضباطی فدراسیون و با تصویب شورای عالی انضباطی صورت می گیرد.

۵-۵ ) کمیته های انضباطی می توانند در صورت ضرورت و انجام اعمالی که نیاز به مجازات حقوقی و یا کیفری دارد پس از اعمال محرومیت مراتب را برای صدور حکم حقوقی یا کیفری به مراجع قضائی منعکس نمایند.

۶-۵ ) کمیته های انضباطی موظف اند درصورت دریافت گزارش ناظر ، داور یا سرپرست مسابقات حداکثر ظرف یک هفته جلسات خود را تشکیل و رسیدگی لازم بنمایند به هرحال عدم وجود گزارش نمی تواند رافع مسئولیت کمیته های انضباطی باشد و کمیته های انضباطی درصورت وجود هرنوع از تخلفات مندرج در این آیین نامه موظف به رسیدگی هستند.

ماده ۶: درمیادین ورزشی ، هرگونه عملی که از سوی فرد یا افراد برخلاف موازین اخلاقی و یا به منظور برهم زدن نظم ، توقف برنامه ها و مسابقات و علیه مقررات و ضوابط ورزشی صورت گیرد ، تخلف محسوب می گردد و برحسب مورد و شدت و ضعف آن ، برابر مواد مندرج دراین آیین نامه تنبیه یا تنبیهاتی درباره متخلف یا مختلفین اعمال خواهد گردید.

تبصره ۱ : رسیدگی به تخلفات فنی درجریان مسابقات برابر مقررات جاری هر رشته ورزشی انجام می گردد.

ماده ۷ :

ارتکاب به اعمال زیر و موارد مشابه از سوی ورزشکاران ، داوران ، مربیان ، دست اندرکاران و گردانندگان برنامه ها و مسابقات ورزشی و تماشاچیان می توانند به عنوان تخلف مد نظر قر ار گیرد.

–         رفتار خارج از مباحات اسلامی

–         اهانت ، تهمت زدن

–         عدم رعایت مقررات وضوابط

–         عدم اجرای دستورات

–         رفتار ناشایست

–         تشویق نامناسب

–         تهدید

–         برخورد نامناسب با افراد تیمهای خودی با رقیب

–         عدم رعایت مقررات میزبانی درخصوص تیمهای میهمان

–         اعتراض به داور و حریف به نحوی که موجب تحریک تماشاگران شود.

–         دعوا و ایجاد درگیری

–         اعمال انواع دوپینگ

–         تشویق و ارائه طریق برای انجام دوپینگ

–     عدم حضور و یا حضور ناشایست و غیر متعهدانه درتمرینات و مسابقات تیم های منتخب یا ملی درصورت دعوت با اراده شخصی و یا با دستور باشگاه مربوطه

ماده ۸ :

۱-     تذکر شفاهی

۲-     تذکر کتبی

۳-     محرومیت از شرکت درمسابقات ورزشی ( موقت )

۴-     محرومیت از حضور درمیادین ورزشی ( موقت )

۵-     محرومیت از شرکت درمسابقات ورزشی ( دائم )

۶-     محرومیت از حضور درمیادین ورزشی ( دائم )

۷-     تنزیل درجه داوری و مربیگری

۸-     ابطال احکام قهرمانی ، داوری و مربیگری

۹-     تعلیق موقت یا ابطال پروانه مکان ورزشی

۱۰-اخراج از جامعه ورزشی کشور

۱۱-جرائم نقدی

ماده ۹ : تجدید نظر

تنبیهات اعلام شده قطعی بوده و درصورت اعتراض با تشخیص رئیس تربیت بدنی شهرستان یا استان با رئیس فدراسیون با حضور اشخاص یاد شده می تواند مورد بررسی و بحث مجدد قرار گیرد . اعتراض کننده فقط تا یک هفته پس از اعلام رأی می تواند اعتراض کتبی خود را به افراد یاد شده تسلیم نماید و درصورت گذشت یک هفته از اعلام یا اعلام رأی حق اعتراض باقی نخواهد ماند. اعلام با اعلام رأی می تواند یا به رویت بازیکن با باشگاه مربوطه برسد و یا دریکی از نشریات محلی یا کثیر الانتشار کشوری یا روزنامه رسمی به چاپ برسد دراینصورت زمان انجام یکی از موارد یاد شده زمان اعلام یا اعلام رأی تلقی می شود

ماده ۱۰ :

رونوشت کلیه احکام صادره باید به مرجع بالاتر و نیز مستقیماً به سازمان تربیت بدنی ارسال گردد.

ماده ۱۱ : فدراسیونهای ورزشی موظفند تنبیهات مصوبه را درمورد آن دسته از ورزشکارانی که امکان ارتباط خارجی آنان وجود دارد را به فدراسیون آسیائی و جهانی مربوطه اعلام نمایند.

ماده ۱۲ : مسئولیت رسیدگی به تخلفات ورزشی درسطح بخش به عهده کمیته های انضباطی شهرستان متبوع خواهد بود.

ماده ۱۳ : کمیته های انضباطی فدراسیونهای ورزشی موظفند با همکاری معاونت فنی و امور فدراسیونهای ورزشی ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل انضباطی مربوط با توجه به مقررات فدراسیون بین المللی مربوطه و با توجه به مقررات فدراسیون بین المللی مربوطه و کمیته بین المللی المپیک اقدام و آن را جهت تأیید و تصویب به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.

ماده ۱۴ : هرگاه محروم شدگان کتباً تقاضای تخفیف درتنبیهات اعلام شده را بنمایند و این تقاضا حاکی ازتعهد برای عدم تکرار خطای گذشته باشد صرفاً درصورتی که ۷۵% مدت محرومیت سپری شده باشد این تقاضا بشرح زیر قابل رسیدگی و صدور رأی می باشد.

الف – احکام صادره از سوی کمیته های انضباطی شهرستانها و استانها با درخواست این کمیته های درکمیته های انضباطی فدراسیونها

ب – احکام صادره از سوی کمیته های انضباطی فدراسیون با تأیید این کمیته ها درشورای عالی انضباطی

ماده ۱۵ : سازمان تربیت بدنی مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد .