نظم در ورزش

نظم در ورزش

امید نوید

ورزش عرصه فعالیتهای الگو مند ،‌ساختارهای اجتماعی و روابط میان فردی است که فرصت منحصر به فردی برای مطالعه و فهم پیچیدگیهای حیات اجتماعی فراهم می آورد. ورزش چنان  فرصتی برای تحقیق در مورد « اشکال بسیار شفاف ساختار اجتماعی فراهم می آورد که در دیگر نظامها یا موقعیتها نمی توان یافت. »

مشارکت جوانان ، بخصوص پسران در ورزش اغلب توسط والدین ،‌مسؤولین مدارس و رهبران اجتماع تشویق می شود ، زیرا به ورزش به عنوان  زمینه مؤثری برای  یادگیری ارزشها و باورهای مورد قبول و برای کسب ویژگیهای منش مطلوب ، نگریسته می شود. علارقم وجود انتقادات مداوم ، بخاطر وجود این باور که ورزش ارزشهای مناسبی نظیر خود انضباطی ، رفتار جوانمردانه  و قدردانی کار سخت ، رقابت ونیل به هدف را آموزش می دهد ، حمایت اجتماعی بسیار قوی برای مشارکت ورزشی  وجود دارد.

داشتن نظم و دیسیپلین برای رسیدن به موقعیت در هر کاری لازم است  وقتی رقابتها در سطح حتی  صدم ثانیه کشیده می شود صرف نظر از تلاش شخصی ورزشکار در پیروزی ، بطور دقیق ارزش تمرینات و نحوه استفاده از حداکثر قدرت و توان ورزشکار در تمرینات توسط یک مربی آگاه و با استفاده از روشهای علمی مفهوم می یابد. ایجاد انضباط در تمامی امور ورزشکاران از مؤلفه هایی است که در کسب نتایج موفقیت آمیز آنان مهمترین رکن به حساب می آید. سایر خصوصیاتی که ورزشکار موفق باید داشته باشد از جمله اصول علمی تربیت بدنی ، برنامه ریزی صحیح تمرینات برای کسب حداکثر کیفیت بدنی و توان انجام مسابقه در کنار ضرورت حفظ نظم شکوفا می شوند.

انضباط را می توان عمل تربیت و یادگیری که به رشد و تکامل فرد کمک می کند ، تعریف کرد و افراد منضبط کسانی هستند که زندگی مرتب و منظمی دارند و وظیفه شناس و درستکار هستند و انضباط فردی دارند. انضباط یا دیسیپلین را می توان عمل تربیت و یادگیری که به رشد و تکامل فرد کمک می کند ، تعریف کرد. دیسیپلین از همان کلمه دیسیپل به معنی مرید مشتق شده است ، یعنی شخصی که داوطلبانه از یک رهبر یاد می گیرد و یا پیروی می کند.

سلامت جامعه ، شادی و نشاط فرد ، سازش فردی و اجتماعی ، احساس امنیت ، اعتماد به نفس ، جلب محبت دیگران و صرفه جویی در وقت ، عظمت برای انسان در گرو انضباط است و رعایت انضباط نه تنها موجب یادگیری بهتر را فراهم می کند بلکه به رشد سالم شخصیت  انسان هم منجر می گردد ، به عکس هرگونه بی انضباطی و عدم رعایت مقررات و انضباط سبب شرمندگی ، احساس گناه  و خسارت مادی و معنوی می شود.

ورزش کردن منظم و روزانه می تواند یکی از راه های عدم بروز بی انظباطی و اخلال گری در فرزندان باشد.

گرد آورنده : امید نوید