بایگانی برچسب برای: اساسنامه هئیت های ورزشی

حقوق ورزشی

آیین نامه هیات های ورزش استان ها 

ماده ۱- تعریف

هیئت ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته یا رشته های ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ذیربط ایجاد می گردد، نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان می باشد که فعالیت های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت می نماید.

ماده ۲- وظایف هیئت:

۱- تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق بکارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها

۲- برگزاری کلاس های آموزشی ، توجیهی و تکمیلی در رده های سنی مختلف با اخذ مجوز از فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۳- برگزاری مسابقات استانی در دره های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۴- انتخاب، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های ورزشی استان به مسابقات

۵- اجرای مقررات و آئین نامه های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیت های هیئت های شهرستان ها ، شهرها و بخش های مستقل تابعه

۶- اعزام داوران و مربیان استان به کلاس های ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۷- کوشش در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب وحمایت آنان در حدود قوانین ومقررات

۸- ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش استان فعالیت دارند.

۹- تهیه وتنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیئت های شهرستان ها ، شهرها وبخش های مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۱۰- تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون

۱۱- کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هیئت های شهرستان ها و بخش های تابعه با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۱۲- تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوطه واداره کل تربیت بدنی استان

ماده ۳- ارکان هیئت:

– مجمع عمومی

– هیئت رئیسه

– رئیس هیات

ماده ۴- ترکیب مجمع :

۱- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع

۲- مدیر کل تربیت بدنی استان به عنوان نایب رئیس مجمع

۳- رئیس هیئت

۴- نایب رئیس هیئت

۵- دو نفر داور از میان داوران فعال رشته یا رشته های تحت پوشش هیئت ، در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه ، بانوان فعالیت داشته باشند ، یک نفر از داوران از میان بانوان انتخاب می شود.

۶- دو نفر مربی از میان مربیان فعال رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه بانوان فعالیت داشته باشند ، یک نفر مربیان از میان بانوان انتخاب می شود .

۷- سه نفر از بهترین ورزشکاران رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه بانوان فعالیت داشته باشند یک نفر از آن ها از میان بانوان انتخاب می شود .

۸- دو نفر نماینده از باشگاه های استان

۹- رئیس انجمن ذیربط آموزشگاه های استان به عنوان نماینده آموزش و پرورش استان

۱۰- پنج نفر از رؤسای هیئت های شهرستان ها به انتخاب رؤسای هیئت های شهرستان های استان ، استان هایی که فاقد پنج شهرستان فعال هستند ، تعداد نفرات به ۳ نفر کاهش پیدا می کند . در استان هایی که فاقد ۳ شهرستان فعال هستند تعداد نفرات کسری تا ۳ نفر از میان واحدهای تربیت بدنی غیر شهرستان های فعال به انتخاب مدیر کل استان برگزیده می شوند .

تبصره ۱- تعداد اعضای مجمع عمومی هیئت در استان ها حداقل ۱۷ و حداکثر ۱۹ نفر می باشد.

تبصره ۲- چگونگی انتخاب اعضای ردیف های ۵ تا ۸ این ماده بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان ابلاغ می گردد.

تبصره ۳- محل استقرار دبیرخانه در محل هیئت مربوطه می باشد و دبیر هیئت به عنوان دبیر مجمع بدون حق رای در جلسه انجام وظیفه می نماید .

ماده ۵- مجمع حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس هیئت به طور عادی تشکیل می شود و با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آراء اعضای حاضر معتبر می باشد.

تبصره- در صورتیکه مجمع عادی در جلسه اول به حد نصاب دوسوم اعضاء نرسد ، فراخوان جلسه دوم صورت پذیرفته و در این حالت جلسه با اعضای حاضر رسمیت می یابد.

ماده ۶- جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده با درخواست رئیس مجمع و موافقت مدیرکل تربیت بدنی استان و یا به درخواست حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان نیاز به تشکیل جلسه فوق العاده مجمع را تشخیص بدهد مراتب جهت اقدام به رئیس مجمع اعلام خواهد شد .

تبصره ۲- تصمیمات مجمع فوق العاده با نصف بعلاوه یک آرای اعضای مجمع معتبر می باشد و حضور حداقل دوسوم اعضا برای رسمیت جلسه ضرورت دارد .

تبصره ۳- در صورت بروز اختلاف نظر بین مدیر کل تربیت بدنی و فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن، درخصوص فدراسیون های تحت پوشش مرکز توسعه ورزش قهرمانی ، رئیس مرکز مزبور ودر خصوص فدراسیون های تحت پوشش مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی ، رئیس مرکز یاد شده به عنوان حکم ، حکم می نماید.

ماده ۷- وظایف مجمع :

۱- بررسی و تایید عملکرد یک ساله هیأت

۲- تصویب بودجه سالانه

۳- تصویب برنامه های سالیانه ورزشی و آموزشی در چارچوب برنامه های سالیانه فدراسیون

۴- انتخاب رئیس هیئت و اعلام جهت صدور حکم به رئیس فدراسیون

۵- تایید ۳ نفر عضو هیأت رئیسه که از سوی رئیس هیئت پیشنهاد میگردد.

تبصره ۱- انتخاب رئیس هیئت از میان نامزدهایی خواهد بود که فرم مخصوص را از اداره کل تربیت بدنی استان دریافت و پس از تکمیل در موعد مقرر به اداره کل تربیت بدنی تسلیم نموده باشد.

تبصره ۲- اداره کل تربیت بدنی استان موظف است ۴۵ روز قبل از برگزاری زمان انتخاب ، مراتب را از طریق روزنامه های محلی و نیز آگهی نصب شده در اداره کل تربیت بدنی به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۳- شرایط و احراز چگونگی انتخاب رئیس هیئت به موجب آیین نامه ای است که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان ابلاغ می گردد.

ماده ۸- ترکیب هیأت رئیسه :

– رئیس هیئت

– نایب رئیس هیئت

– دبیر

– خزانه دار

· سه نفر به پیشنهاد رئیس هیئت و تصویب مجمع

تبصره ۱- در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند نایب رئیس هیأت الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تایید مسئول بانوان استان منصوب میگردد.

تبصره ۲- چنانچه رئیس هیئت از میان بانوان انتخاب گردد انتخاب نایب رئیس از میان آقایان یا بانوان اختیاری است .

تبصره ۳- در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند یک نفر از سه عضو هیئت رئیسه از میان بانوان انتخاب می شود .

تبصره ۴- اقامت دائمی کلیه اعضای هیئت رئیسه در استان متبوعه الزامی است .

ماده ۹- وظایف هیئت رئیسه :

۱- تهیه گزارش عملکرد یک ساله و ارائه آن به مجمع

۲- پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه تقویم ورزشی به مجمع بر اساس منابع مالی قابل تأمین

۳- نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته یا رشته های مربوطه در سطح استان

۴- تایید مسئولین کمیته های مختلف در هیئت که از طرف رئیس هیئت پیشنهاد می گردند.

۵- تشکیل کمتیه های متناظر در فدراسیون مرتبط در صورت نیاز

۶- تایید رؤسای هیئت های شهرستان ها یا شهرهای تابعه استان بنا به پیشنهاد رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان یا شهر مربوطه

تبصره ۱- اعضای کمیته های مختلف هیئت از سوی مسئول کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رئیس هیئت منصوب می گردند.

تبصره ۲- رئیس و اعضای هیئت رئیسه در انجام وظایف محوله مسئولیت داشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

ماده ۱۰- رئیس هیات :

بالاترین مقام اجرایی رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت ، در استان می باشد که از بین افراد علاقه مند به ورزش و آگاه به امور مدیریت و برای مدت ۴ سال از طرف مجمع انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره ۱- قبول استعفا و برکناری رئیس هیئت توسط رئیس مجمع و پس از جلب موافقت مدیرکل تربیت بدنی استان و یا به تشخیص حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع انجام می پذیرد.

تبصره ۲- در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان خواستار برکناری رئیس هیئت گردد ، رئیس مجمع موظف است با استفاده از اختیارات تبصره فوق ، مراتب را مورد بررسی قرارداده و اقدام لازم را به عمل آورد .

تبصره ۳- رئیس فدراسیون پس از برکناری یا استعفا رئیس هیئت به پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی استان شخصی را به عنوان سرپرست تعیین می نماید و مجمع عمومی ظرف مدت ۳ ماه نسبت به انتخاب رئیس جدید هیئت با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- قبول استعفا یا برکناری اعضای هیئت رئیسه (اعضای مصوب مجمع) با پیشنهاد رئیس هیئت و پس از تایید مجمع انجام می پذیرد.

تبصره ۵- در صورت غیبت غیر موجه بیش از یک ماه رئیس هیئت ، مدیر کل تربیت بدنی استان پیشنهاد عزل او را به رئیس مجمع ارائه می دهد .

تبصره ۶- در صورت بروز اختلاف نظر بین مدیرکل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن ، در خصوص فدراسیون های تحت پوشش مرکز توسعه ورزش قهرمانی ،رئیس مرکز مزبور و در خصوص فدراسیون های تحت پوشش مرکز ورزش همگانی و تفریحی ، رئیس مرکز یاد شده به عنوان حکم ، حکم می نماید.

ماده ۱۱- وظایف رئیس هیئت :

۱- نظارت بر انجام فعالیت های ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

۲- انتخاب نایب رئیس ، دبیر و خزانه دار

۳- انجام اقدامات لازم برای تدوین برنامه ، تنظیم تقویم سالیانه هیئت و تهیه بودجه مورد نیاز

۴- امضای احکام مسئولین و اعضای کمیته های مختلف در هیئت و رؤسای هیئت های شهرستان ها و شهرهای تابعه

۵- امضای اسناد اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از آئین نامه ها و دستورالعملها

۶- حسن اداره هیئت و نظارت برای عملکرد کمیته های مختلف در هیئت و مسابقات ورزشی و برنامه های آموزشی و ورزشی در سطح استان

۷- پیشنهاد و معرفی سه نفر عضو هیئت رئیسه به مجمع

۸- اعلام جهت صدرو احکام اعضای هیئت رئیسه به مدیر کل تربیت بدنی استان پس از طی مراحل قانونی

۹- تشکیل جلسات هیئت رئیسه

تبصره ۱- انتخاب خزانه دار پس از تایید مدیر کل تربیت بدنی استان خواهد بود.

تبصره ۲- کلیه تصمیمات مربوط به رشته یا رشته های ورزشی فعال بانوان در هیئت استان با هماهنگی و تایید نایب رئیس هیئت اتخاذ و اجرا می گردد.

تبصره ۳- کلیه مکاتبات عادی اداری (غیر تعهدآور)با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد.

ماده ۱۲- وظایف نایب رئیس هیئت :

۱- در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند و نایب رئیس هیئت از میان بانوان انتخاب شده باشد ، نایب رئیس مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور مرتبط با توسعه ورزش مربوطه در میان بانوان، پیگیری و هماهنگی فعالیت های مختص بانوان و نیز مراقبت از رعایت حقوق بانوان در کلیه تصمیمات و اقدامات تحت پوشش هیئت می باشد.

۲- در غیاب رئیس مجری دستواتی است که در چارچوب ضوابط از سوی رئیس هیئت صادر می گردد .

ماده ۱۳- وظایف دبیر هیات :

۱- اجرای دستورات رئیس هیئت

۲- انجام کلیه امور اجرایی هیئت

۳- تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیئت

۴- تهیه وتنطیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط و بر مبنای تقویم ورزشی فدراسیون و ارائه آن به هیئت رئیسه

۵- ابلاغ مصوبات هیئت رئیسه به مراجع مختلف

۶- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت لازم

۷- دبیرجلسات مجمع ( بدون حق رأی) و دبیر جلسات هیئت رئیسه

ماده ۱۴- درآمدها و هزینه های هیئت استان :

الف- درآمدها:

۱- کمک های مالی دولت

۲- درآمد حاصله از برگزاری مسابقات

۳- درآمد حاصله از برگزاری کلاسهای آموزشی

۴- درآمد حاصله از انجام امور مسابقات ورزشی

۵- درآمد حاصله از اجاره اماکن ورزشی

۶- کمکهای سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی

۷- درآمد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات

۸- درآمد حاصله از فعالیتهای بازرگانی ، تجاری و خدماتی

۹- سایر درآمدهای مرتبط با فعالیتهای هیئت با هماهنگی فدراسیون

ب- هزینه ها:

۱- هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و آمادگی تیم های مرتبط

۲- پرداخت حق الزحمه کارکنان فنی ، اداری ، حق التعلیم مربیان ، حق الزحمه داوران و هزینه برگزاری کلاسهای آموزشی

۳- هزینه تهیه ملزومات اداری ، خدماتی و تبلیغاتی

۴- کمک به هیئت های شهرستانها ، شهرها و سایر واحدهای تابعه

۵- کمک به ورزشکاران وپیشکسوتان رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت

۶- سایر هزینه ها

ماده ۱۵- اقدامات مالی :

هیئت موظف است درآمدها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نموده و مسئول این اقدامات خزانه دار هیئت می باشد. کلیه درآمدهای هیئت بایستی در یک حساب بانکی خاص که بنام هیئت افتتاح می شود ، واریز گردد و هزینه ها از محل این حساب انجام پذیرد.

تبصره ۱- امضاهای مجاز هیئت – اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهد آور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت ، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس ، دبیر هیات قابل اقدام است .

تبصره ۲- هیئت موظف است اموال منقول و غیر منقول خود را در دفاتر ثبت اموال ثبت نماید بنحوی که در اولین صفحه هر دفتر ، تعداد صفحات ونام هیئت قید شده باشد و صفحات آن و اقلام در هر صفحه بصورت مسلسل شماره گذاری شده و با تأیید مدیرکل تربیت بدنی استان ، رئیس و خزانه دار هیئت استان پلمپ گردیده باشد .

تبصره ۳- هیئت موظف است در خصوص اموال مازاد بر نیاز یا اسقاطی خود با هماهنگی و اخذ مجوز مدیرکل تربیت بدنی استان اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی از جمله کسر از دفاتر اموال بعمل آورد.

ماده ۱۶- هیئت شهرستانها و شهرها :

در هر یک از شهرستانها و شهرهای استان ( بدون رعایت مواد ۳ تا ۸ این آیین نامه ) هیئتی بنام هیئت ورزشی شهرستان و شهر بر اساس ضوابط و آیین نامه هیئت های ورزشی تشکیل خواهد شد .

تبصره- در کلان شهرهایی که ضمن تقسیم بندی منطقه ای ، با چند اداره مستقل تربیت بدنی فعالیت می کنند (از جمله تهران) در هر اداره تحت پوشش می توان مشابه شهرهای تابعه استان ، هیئت های ورزشی تأسیس نمود.

ماده ۱۷- ترکیب هیئت رئیسه شهرستان و شهر :

– رئیس

– نایب رئیس

– دبیر

– خزانه دار

– سه نفر عضو

تبصره ۱- رئیس هیئت شهرستان (یا شهر ) با پیشنهاد رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان (یا شهر) مربوطه ، تصویب هیئت رئیسه هیئت استان و حکم رئیس هیئت استان منصوب می گردد.

تبصره ۲- در هیئت های شهرستان (یا شهر) که رشته یا رشته های با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند نایب رئیس از سوی رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) و الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تأیید مسئول ورزش بانوان شهرستان (یا شهر) انتخاب و منصوب می شود .

تبصره ۳- انتخاب سه نفر عضو هیئت رئیسه به پیشنهاد توأم رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان (یا شهر) و رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) و با تصویب و حکم رئیس هیئت استان انجام میپذیرد که در صورت فعال بودن بانوان ، حداقل یک نفر از افراد پیشنهادی از میان بانوان خواهد بود.

تبصره ۴- خزانه دار توسط رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان (یا شهر) منصوب می گردد .

تبصره ۵- انتخاب و انتصاب دبیر هیئت شهرستان (یا شهر) بعهده رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) می باشد.

ماده ۱۸- با توجه به مسئولیت مشترک اداره کل تربیت بدنی استان و فدارسیون در اجرای این آیین نامه ، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بصورت تضامنی بعهده مدیر کل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون می باشد.

محسن مهر علیزاده- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید