بایگانی برچسب برای: سر پرست مسابقات

حقوق ورزشی

وظایف قانونی  سرپرست اعزامی به مسابقات برون مرزی

نقش سر پرسن در مسابقات ورزشی بسیار مهم و قابل توجه می باشد و فعل یا ترک فعل رح وظایف مربوطه ممکن است پیامد های خاص و قابل توجهی را داشته باشد که حقوق ورزشی بصورت جامع به آنها اشاره کرده است. بدوا جهت آگاهی نسبی شما مخاطب محترم به اختصار نکات کلیدی با پیش تعاریف که در حقوق ورزشی جایگاه دارد و ه سلامت و صحت تیم اعزامی کمک می کند اشاره می کنیم.

تعریف ورزش

ورزش عبارت است از یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده  به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی وبیرونی تحریک می شوند.

اشنایدر: ورزش را فعالیت های جسمی آدمی که تحت قوانین مدون انجام می گیرد تعریف کرده اند .

واندر زواگ : ورزش نوعی فعالیت جسمی رقابتی است که تجهیزات و امکانات ویژه ای با ابعاد زمانی و مکانی واحدی بهره می گیرد و تلاش برای کسب رکورد اهمیت بسیار چشمگیری دارد.

پیتر فیلدینگ و میلر: هر گونه فعالیت, تجربه , فعالیت های شرکت های تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام , تفریح , فعالیت های قهرمانی یا اوقات فراغت

تیم ورزشی عبارتست از یک مجموعه که برای دستیابی به یک هدف واحد تلاش می نمایند.

ساختار یک تیم ورزشی

۱- سر مربی  ۲- مربی یا مربیان ۳- مربی بدنساز ۴- ماساژور  ۵- روانشناس  ۶- کارشناس تغذیه

۷- فیزیو تراپ ۸- پزشک ۹- سرپرست ۱۰ – تدارکات

ساختار باشگاه  ورزشی

۱- هیئت مدیره ۲- مدیر عامل ۳- ساختار اداری  ۴- کادر فنی ۵- سرپرست ۶- تدارکات

هیئت مدیره : ۱- مدیر عامل  ۲- رئیس هیئت مدیره ۳- اعضا ء ۴- بازرس

ساختار اداری : ۱- مسئول امور اداری و پشتیبانی ۲- مسئول امور مالی ۳- مسئول روابط عمومی و تبلیغات

۴- مسئول امور فرهنگی ۵-مسئول امور بازرگانی و بازار یابی

کادر فنی

۱- سر مربی  ۲- مربی یا مربیان ۳- مربی بدنساز ۴- ماساژور  ۵- روانشناس  ۶- کارشناس تغذیه ۷- فیزیو تراپ ۸- پزشک

سرپرست

۱- مسئول تدارکات ۲ – تدارکاتچی

 

تعریف مدیریت

کار کردن با افراد و به وسیله افراد را برای تحقق هدفهای سازمانی مدیریت می گویند .

تعریف دیگر مدیریت عبارت است از دستیابی به هدفهای سازمان از طریق هدایت و رهبری. تعاریف صاحب نظران و اندیشمندان علم مدیریت در قرن بیستم از مدیریت :

مدیریت یعنی هماهنگی همه امکانات و منابع از طریق برنامه ریزی  , سازماندهی , هدایت و نظارت بطوریکه هدفهای مشخص تحقق پذیرد .

مدیریت فرایندی است که بوسیله آن فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدفهای مشترک , همسو و هماهنگ می شود .

مدیریت عبارت است از کنترل عملیات سازمان , بطوری که بتوان در جهت تحقق اهداف سازمان به گونه ای موثر تر و با نهایت صرفه جویی گام برداشت .

مدیریت ورزشی چیست؟

عبارت است از هر نوع ترکیبی از مهارت های مرتبط با برنامه ریزی سازماندهی , هدایت , کنترل , بودجه بندی , راهنمایی  و ارزشیابی دریافت سازمان یا اداره ای که فراورده یا خد ما ت اولیه  آن مرتبط با ورزش یا فعالیت جسمی است .

مدیریت ورزشی به دوشکل وجود دارد

۱- حیطه ای از تلاش حرفه ای است که در آن مشاغل مدیریتی متنوعی مرتبط با ورزش و جود دارد .

۲- حوزه ای است که برکسب آمادگی حرفه ای از طریق آموزش یک رشته تحصیلی اشاره دارد و در بسیاری از موسسات عالی دیده می شود .

 

 

تعریف سرپرستی

سرپرستی اساساً به مفهوم مدیریت خوب است . این تعریف بعضی از مفاهیم جانبی را نیز مانند استفاده منطقی و معقولانه از منابع, احیای منابع و حفظ منابع با ارزش را در بر میگیرد .

تفاوت مدیریت با سرپرستی

حیطه وظایف مدیریت در برنامه ریزی,کنترل و نظارت خلاصه می شود در حالیکه وظیفه سرپرست غالباً اجرایی است ویژگیهای شخصیتی سرپرست:

انرژی : سرپرستان بخاطر اینکه از عهده وظایف و مسئولیتی که درقبال بازیکنان , کادر فنی و مسئولین دارند نیازمند انرژی و تلاش گسترده ای هستند . تا بتوانند از عهده ساعت ها کار و تلاش بر آیند .

ایمان به مقصود و جهت : سرپرستان باید به وظیفه ای که بر عهده دارند و باورهای خود در جهت  مسئولیتی که به آنها محول شده است ایمان داشته باشنداهداف سرپرستان روشن وقطعی است.

اشتیاق : کلمه اشتیاق از یک اصطلاح یونانی به معنی  تملک و طلب بعضی از منافع مشتق شده است . این کلمه با سر زندگی و فعالیت برای یک مقصد نیز در ارتباط است

کمال : ورزشکاران و کادر تیم باید به سرپرست  اطمینان و اعتماد کامل  داشته باشند. افراد دارای کمال, اعمال خود را با صلاحیتی که از آنها انتظار می رود هماهنگ می سازند .

دوستی و شفقت : ارتباط سرپرست باید بر پایه دوستی و    شفقت و محبت با سایر اعضا تیم باشد

قاطعیت :  سرپرستان باید به نتایجی برسند.اهداف تیم باید عینیت پیدا کنند و سرپرستان در وظایف محوله و اعمال این وظایف باید قاطعیت داشته باشند.

هوش : در اینجا منظور از هوش , بهره هوشی نیست هر چند یک سرپرست باید از ضریب هوشی خوبی برخوردار باشد . بلکه هوش با چگونگی اجرای اهداف حرفه ای در ارتباط است , آن عبارت است از توانایی ارزیابی شرایط و سپس توانایی درک خط مشی که باید برای اعمال اتخاذ شود .

شناخت رشته ورزشی : سرپرست باید خود در رشته ورزشی تخصص داشته باشد تا حتی الامکان با آن ورزش و قوانین و مقررات آن آشنایی کامل داشته باشد .

احترام به دیگران : احترام به دیگران خصلت نیکویی است که با احترام به خود شروع می شود . احترام به خود مستلزم خود آگاهی , شناخت و قبول خصوصیات و توانایی هاو همچنین مستلزم   تعهد برای عینیت بخشیدن به این خصوصیات و توانایی هاست و این فرایند به معنی قبول ارزش و جایگاه خود است .

طرز سخن گفتن : طرز تکلم و شیوه سخنوری خیلی مهم است . باید از شیوه ارتباط موثر آگاه بود . سرپرستان باید در نوشتن و روان صحبت کردن توانمند باشند . آنها پیوسته  باید در  جلسات شرکت کنند و امور جاری تیم را پیگیری نمایند . و همچنین از حقوق تیم در مواقع مقتضی دفاع نمایند .

وظایف سرپرست تیم

چهاروظیفه عمده و مهم بر عهده سرپرست هر تیم می باشد

۱- تامین نیازها و خواسته های بازیکنان

۲- تامین نیازهای کادر فنی

۳- هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با تیم (تمرینات ؛مسابقات؛ اردوها؛)

۴- ایجاد تعامل بین بازیکنان با مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

تامین نیاز ها و خواسته های بازیکنان

۱- تهیه البسه ؛ کفش و ملزومات مورد نیاز بازیکنان

۲- تامین محل اسکان و استراحت بازیکنان

۳- پیش بینی تغذیه مابین تمرین

۴- تامین هزینه ایاب و ذهاب بازیکنان یا وسیله ایاب و ذهاب

۵- پیگیری پرداخت حقوق ماهیانه بازیکنان و یا مبلغ قرار داد

۶- پیگیری رفع مشکلات بازیکنان در امور مرتبط با تیم یا باشگاه

۷- پیگیری رفع مشکلات جانبی بازیکنان در صورت امکان

تامین نیازهای کادر فنی

۱- تامین زمین یا سالن تمرین ( مکان تمرین )

۲- تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز تیم ( توپ ؛ تور؛ وسائل کمک آموزشی؛ و…)

۳- هماهنگی در خصوص تدارک برنامه های خارج از تمرین

مد نظر مربیان ( استخر و سونا؛ کوهنوردی ؛ کلاس های تئوری و …)

۴- هماهنگی در خصوص برگزاری مسابقات دوستانه واردو و انجام تدارک لازم

هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با تیم

۱- شرکت در جلسات قرعه کشی مسابقات

۲- تنظیم زمان و مکان تمرین با هماهنگی مربی و ابلاغ به ایشان

۳- نظارت بر آماده نمودن شرایط تمرین تیم

۴- هماهنگی در خصوص برگزاری اردو با کادر فنی تیم

۵ – پیش بینی مکان ( محل تشکیل اردو ) زمان اردو

۶- تدارک لازم قبل , در حین و بعد از اردو بمنظور حسن برگزاری اردو

 توسعه نظم گروهی

۱- انتقال خواسته ها و نیازهای منطقی و معقول بازیکنان به مدیر عامل و در صورت نیاز هیئت مدیره

۲- انتقال دیدگاهها و نقطه نظرات هیئت مدیره به بازیکنان

۳- ایجاد وحدت رویه در اهداف

 

سرپرستی تیم یا تیم های ورزشی در روستا یا بخش

با توجه به اینکه دراکثر  روستاها و بخش های کشورحتی در برخی از شهرستان ها  شرایط ایجاد باشگاه و باشگاه داری به علل مختلف حتی با حداقل امکانات وجود ندارد . فعالیت ورزشی صرفاً در حد یک تیم و با توجه به رشته مورد علاقه جوانان و نوجوانان آن روستا امکان پذیر است . بنابر این فردیکه بعنوان سرپرست تیم انتخاب می شود عهده دار وظایف ذیل می باشد:

۱-دعوت از بازیکنان برای حضور در تمرینات
۲- تامین محل مناسب برای تمرین تیم
۳- تامین بودجه لازم بمنظور خرید وسایل مورد نیاز تیم ( توپ , البسه و… )
۴- شرکت در جلسه قرعه کشی در مرکز دهستان یا بخشداری
۵- هماهنگی و انجام مقدمات بازیهای تدارکاتی
۶- ابلاغ برنامه مسابقات به مربی و بازیکنان تیم
۷- توجیه بازیکنان در خصوص حضور در مسابقات و نحوه برخورد و بازی جوانمردانه

سرپرستی اردوهای ورزشی

اردوهای ورزشی یکی از ارکان اصلی آماده سازی ورزشکاران  در  سطوح مختلف خصوصاً تیم های ملی و باشگاههاست. چنانچه برنامه ریزی ومدیریت اینگونه اردوها به شکل صحیح انجام پذیرد می تواند در ماموریت اصلی خود که همانا آماده سازی ورزشکاران است , موفق بوده و حداکثر بهره وری را در بر داشته باشد .

زمانبندی اردوهای ورزشی

اردو های مقطعی ( ۲ تا ۳ روز )  * اردوهای کوتاه مدت ( از ۱ هفته تا ۱ ماه )

اردوهای میان مدت ( از ۱ ماه تا ۳ ماه  )  * اردوهای دراز مدت ( بیش از ۳ ماه  )

وظا یف سرپرست اردو

برقراری نظم و انضباط کلی

نظم و انضباط فقط به موقع آمدن و رفتن نیست , بلکه کارها را با استاندارد های تهیه و تدوین شده هماهنگ کردن و با عشق و علاقه در کنار هم به جوانان خدمت کردن نیز از جمله برقراری نظم و انضباط است .

پیگیری در حفظ و نگهداری روزانه , هفتگی , ماهانه و سالیانه اردو , حفظ و نگهداری باید براسا س چک لیست های تدوین شده از قبل صورت پذیرد تا موردی  از قلم نیفتد . اماکن جنبی اطراف استخر و سرویس ها اهمیت ویژه ای دارد.

نظارت و ارزشیابی بر امور اردو بر اساس دستور العمل و چک لیست های تعیین شده نظارت و ارزشیابی چنانچه برای پیشرفت و به منظور اصلاح عملکرد انجام گیرد  می تواند نقش به سزایی در بهبود ارائه خدمات داشته باشد.

تشویق کادر اداری متعهد بر اساس نظام تشویق و تنبیه : کارکنان متعهد و ملزم به انجام کارهای روزانه , باید بر اساس مقررات تشویق شوند .

ارتباط نزدیک با ورزشکاران , مربیان و مدیران این ارتباط ها اگر به صورت مرتب و با برنامه انجام گیرد , اطلاعات مفیدی را  به  مدیریت  اردو  انتقال  می دهند  که  برای  خدمات  بهینه می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

کنترل ورود و خروج

با استفاده از کارت های شناسایی که در روز اول توسط مدیریت و طبق برنامه همراه با سیستم دقیق و مرتب تهیه می شود , می توان کار کنترل افراد مزاحم را به خوبی انجام داد .

 

سرپرستی کاروان های ورزشی

نحوه اداره و سرپرستی تیمها و هیئت های ورزشی بستگی مستقیم به تعداد افراد هر یک از آنها دارد. طبقه بندی تیم های ورزشی از لحاظ تعداد افراد به مدیریت سازمان کمک خواهد کرد تا با سازماندهی مناسب , در مسابقات جهانی و بازیهای بین المللی و قاره ای یا المپیک حضور یابند .

هنگامی که یک تیم با شگاهی یا ملی در مسابقه برون مرزی شرکت می کند سرپرست تیم مسولیت کلیه امور تیم را به عهده دارد . برای شرکت در بازیهای منطقه ای معمولاً هیئت کوچک ورزشی از ورزشکاران ۲ تا ۵ رشته ورزشی تشکیل می شود . هر یک از رشته ها سرپرست جداگانه دارند و سرپرستی کل گروه با سرپرست هیئت است.

 

نحوه سازماندهی و برنامه ریزی اعزام برون مرزی

برای اعزام یک تیم یا هیئت ورزشی به مسابقات برون مرزی ابتدا سرپرست هیئت یا تیم از بین افراد با تجربه انتخاب می شود . سرپرستی یک تیم با سرپرستی هیئت ورزشی از نظر وظایف و نوع مسئولیت تفاوت های بسیاری دارد ؛ لذا در انتخاب – سرپرست هیئت , مطالعه و بررسی دقیق می تواند به موفقیت کار منتهی شود.

 

وظایف اصلی سرپرست کاروان   ورزشی قبل از اعزام

۱- تقویم روز شمار کاری : این تقویم از یک  جدول با هفت ستون عمودی و ستون های افقی به تعداد موضوع عملیات تشکیل می شود .  عناوین ستون های عمودی به ترتیب عبارت است از : ردیف ,  شرح عملیات  ,  مسئول اجرا ,  زمان شروع  , زمان پایان  , مسئول پیگیری و نظارت و

ملاحظات . جدول روز شمار به ترتیب زمان شروع عملیات تنظیم می شود.

۲- انتخاب کادر اجرایی : کادر اجرایی متشکل از افرادی است که در بخش های مختلف به سرپرست هیئت ورزشی کمک می نمایند . این  افراد  باید کار آمد,  تلاشگر , با حوصله , خستگی ناپذیر , آشنا به میادین بین المللی و مسلط به زبان  انگلیسی باشند .

۳- تهیه فهرست وسایل مورد نیاز هر یک از تیم های ورزشی: لوازم و وسایل و البسه ورزشی مورد نیاز هر یک از تیم های اعزامی را سرپرست هر تیم طی فهرستی اعلام می کند . سرپرست کاروان بررسی و تایید می کند و حداقل یک ماه قبل از اعزام کلیه وسایل تهیه می شود .

۴- تهیه فهرست وسایل مورد نیاز هیئت اعزامی : برخی از وسایل و لوازم برای تمامی اعضای کاروان به طور عمومی تهیه می شود از قبیل داروها و لوازم پزشکی , لوازم التحریر و وسایلسبک اداری , مواد غذایی از قبیل شکلات و خشکبار , یاد بود ها هدایا و … که حداقل دو هفته قبل از اعزام باید بسته بندی وآماده شود .

۵- تهیه فهرست لوازم شخصی مورد نیاز اعضا کاروان:  برای هر یک از اعضا کاروان باید لوازم و وسایل متحد الشکل را حداقل  یک ماه قبل از اعزام تهیه نمود. این وسایل شامل لباس( کت و شلوار , و پیراهن ) کفش , گرمکن , کفش ورزشی و وسایل شخصی است .

۶- تهیه بلیط , گذرنامه , ارز و روادید :

۷- ارتباط با کمیته برگزاری مسابقات :  یکی از وظایف مهم و اساسی سرپرست کاروان ورزشی ارتباط مستمر با کمیته برگزاری مسابقات در کشور مقصد در مورد کسب اطلاعاتی  در مورد , تاسیسات و اماکن ورزشی , امکانات اسکان , تغذیه و حمل  و نقل , سازماندهی برنامه تمرینات و مسابقات تیم های شرکت کننده و  ازاین قبیل موارد است

۸- کسب اطلاعات لازم  در مورد کشور میزبان

۹- برگزاری جلسات منظم با سرپرستان و مربیان تیم های اعزامی : در فاصله شش ماه قبل از اعزام , تنظیم برنامه جلسات ماهانه با سرپرستان

و مربیان تیم های شرکت کننده بمنظور بررسی مشکلات و دریافت گزارش پیشرفت کارهای تدارکاتی و برنامه های تمرینی امری ضروری است .

۱۰ – برگزاری جلسه عمومی :  به فاصله دو هفته قبل از اعزام این جلسه برگزار می گردد و سرپرست کاروان موظف است موضوعات و نکات مهمی که قبل , در حین تا پایان سفر هر فرد با توجه به مسئولیت و شرح وظایف باید رعایت کند به ایشان گوشزد می نماید.

۱۱ نظارت بر نحوه انجام تمرینات تیم های اعزامی

۱۲- اعزام چند نفر به کشور میزبان قبل از حرکت هیئت ورزشی  :به فاصله یک هفته تا ده روز قبل از اعزام اولین گروه از هیئت اعزامی , با توجه به تعداد تیم های شرکت کننده و نفرات اعزامی بین ۴ تا ۷ نفر از افراد کادر سرپرستی جهت انجام کارها و هماهنگی با مسئولان برگزاری مسا بقات در کشور مقصد به  محل مسابقات اعزام خواهند شد.

۱۳- برنامه ریزی در مورد نحوه اعزام  کاروان

۱۴- برنامه ریزی در مورد نحوه بازگشت کاروان

۱۵- تهیه گزارش دقیق از کارهای انجام شده

وظایف سرپرست کاروان در کشور میزبان

۱- تشکیل جلسه های هماهنگی با سرپرستان تیم های شرکت کننده هر شب در ساعت معین

۲- تشکیل جلسه های هماهنگی با کادر اجرایی همه روزه در ساعت تعیین شده

۳- نظارت دقیق بر حسن انجام وظیفه کادر اجرایی و دفتر سرپرستی

۴- کنترل حضور منظم تیم های شرکت کننده در تمرینات و مسابقات

۵- حضور در جلسات تمرینی تیم های شرکت کننده حداقل یک تا دو بار در طول بازیها

۶- حضور در مسابقه های تیم های مختلف ورزشی طبق برنامه ریزی دقیق

۷- مطالعه و بررسی گزارش کتبی روزانه سرپرستان تیم ها و رسیدگی به مشکلات و مسائل آنها

۸- حضور در جلسات روزانه سرپرستان هیئت های ورزشی کشورهای شرکت کننده

۹- نظارت بر امور پزشکی , اسکان , بهداشت و تغذیه اردوی ورزشکاران

۱۰ – تماس مستمر با کمیته برگزاری بازیها جهت طرح موضوعات مورد نظر

۱۱- کنترل ورود و خروج و وضعیت حضور و غیاب کلیه اعضای کا روان در پایان هر روز

۱۲- تشویق مادی و معنوی ورزشکارانی که موفق به کسب مدال می شوند

۱۳- تشکیل حداقل ۲ تا ۳ جلسه عمومی فرهنگی – تفریحی با حضور تمامی اعضا کاروان

۱۴- نظارت بر نحوه حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده در جلسات فنی

۱۵- نظارت دقیق بر نحوه انجام هزینه ها در هرروز

۱۶- نظارت بر نحوه توزیع یادبودها و هدایا به هیئت های شرکت کننده از سایر کشورها

۱۷- نظارت دقیق بر برنامه های بازگشت گروههای ورزشی به کشور

امید واریم مطالب فوق مفید واقع شده باشد، سپاس از همراهی شما گرانمایه

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید