بایگانی برچسب برای: صلاحیت_کمیته_انضباطی

حقوق_ورزشی, , کمیته_انضباطی_ووشو, پیشگیری_از_جرم, omid navid , موسسه_حقوقی_امید_نوید

آرای کمیته انضباطی فدراسیون ووشو برای حواشی مسابقات دختران

کمیته انضباطی فدراسیون ووشو ایران، رای کامل خود درباره پرونده مسابقات قهرمانی کشور جوانان دختر را صادر کرد. کمیته انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران رای خود درباره پرونده اتفاقات رخ داده در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم جوانان دختر را صادر کرد.

رای صادره از سوی کمیته انضباطی به شرح زیر است:

۱. در خصوص تخلفات رخ داده توسط آقای احسان ده پهلوان (تماشاگر خارج از سالن – همراه و پدر دو نفر از ورزشکاران)
قبل از ورود به مباحث تحت صلاحیت کمیته انضباطی، این کمیته تاکید دارد که با توجه به شدت تخلفات حادثه از سوی آقای احسان ده پهلوان، از جمله ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل آمادگی ورزشکاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، با نظر کمیته انضباطی، فدراسیون ووشو، مستقل از رسیدگی‌های انضباطی، شکایتی علیه ایشان، نزد مراجع ذیصلاح قضایی، مطرح نموده و موضوع را با قید فوریت پیگیری نماید.

در خصوص جنبه‌های تحت صلاحیت کمیته انضباطی، با لحاظ قرار دادن فیلم موجود از درگیری، گزارش مقامات برگزاری مسابقه، دفاعیات ایشان در کمیته انضباطی و همچین ابراز ندامت و پشیمانی و اظهار برای انجام تمام اقدامات برای جبران خسارات مادی و معنوی حاصله، نهایتاً کمیته انضباطی، اقدامات خلاف ایشان را شامل ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل آمادگی ورزشکاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقات (ماده ۴۶)، تحریک به خشونت (ماده ۵۰) تشخیص داده و با عنایت به اختیارات ذکر شده مطابق ماده ۸۰ در خصوص جرایم هم زمان، ماده ۱۰۵ و بند و و ط ماده ۲۴، وی را به مدت ۳ سال از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت‌های مرتبط با ووشو محروم مینماید. همچنین، مطابق بند ۲ ماده ۷۷ در خصوص خسارات وارد شده، نامبرده به جبران کلیه خسارات وارد شده محکوم میگردد.

۲. در خصوص تخلفات رخ داده توسط خانم کمند ده پهلوان (ورزشکار)
با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز گردید که ایشان در جریان درگیری‌های به وجود آمده در حواشی مسابقه نبوده و در این مورد، تخلفی از سوی ایشان رخ نداده است. اما پس از مسابقه، ایشان اقدام به همراهی در انتشار ویدیویی نموده است که از مصادیق تخلفات ذکر شده در ماده ۴۴ در خصوص اصول کلی رفتار و ماده ۶۰ از جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می‌شود. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، وضعیت سنی ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و تحریک توسط عوامل بیرونی برای انتشار چنین ویدیویی، ایشان به محرومیت از چهار مسابقه که سه مسابقه از آن به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمده و جریمه نقدی ۵ میلیون ریالی (مطابق بند ۵ ماده ۲۸) محکوم میگردد. مطابق بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۳. در خصوص تخلفات رخ داده توسط خانم کیانا ده پهلوان (ورزشکار)
با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز گردید که ایشان در جریان درگیری‌های به وجود آمده در حواشی مسابقه نبوده و در این مورد تخلفی از سوی ایشان رخ نداده است. اما پس از مسابقه، ایشان اقدام به بیان اظهاراتی در ویدیو و انجام مصاحبه‌ای نموده است که از مصادیق تخلفات ذکر شده در ماده ۴۴ در خصوص اصول کلی رفتار و ماده ۶۰ از جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می‌شود. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، وضعیت سنی ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و تحریک توسط عوامل بیرونی برای انتشار چنین ویدیویی و انجام چنین مصاحبه‌ای، ایشان به محرومیت از چهار مسابقه که دو مسابقه به مدت یکسال حالت تعلیق در آمده و جریمه نقدی ۵ میلیون ریالی (مطابق بند ۵ ماده ۲۸) محکوم میگردد. مطابق بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۴. در خصوص تخلفات رخ داده توسط خانم تیام ده پهلوان (تماشاگر داخل سالن – همراه و خواهر دو نفر از ورزشکاران)
با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، اظهارات و تایید پدر و همچنین خواهرانِ ورزشکار وی، محرز گردید که شروع درگیری و حواشی در سالن مسابقات از سوی این شخص بوده است. با توجه به وضعیت سنی وی، اظهار ندامت و پشیمانی که از سوی پدر مطرح شده، مطابق ماده ۱۰۵ و بند و و ط ماده ۲۴، وی به مدت شش ماه از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت‌های مرتبط با ووشو محروم میگردد که سه ماه از این مدت، به مدت یکسال به تعلیق در می آید. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۵. در خصوص تخلفات رخ داده از سوی ورزشکار خانم کوثر علیزاده
با توجه به گزارش رئیس کمیته برگزاری و با توجه به اقرار ایشان و مربی ایشان در جلسه رسیدگی، اگرچه برای کمیته محرز گردید که حضور ایشان در مسابقات جوانان کاملاً مطابق مقررات و مجاز بوده است و هیچ گونه تخلفی در خصوص شرکت در مسابقات جوانان متوجه ایشان نیست، اما حضور این بازیکنِ رده سنی جوانان، در مسابقات سال گذشته بزرگسالان در قشم، تخلف بوده و حضور غیر مجاز نامبرده در این بخش محرز گردیده است. با استناد به بند ۴ ماده ۵۲ در خصوص شرایط بازیکنان غیرمجاز، ایشان، سه مسابقه محروم و به میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه میگردد. با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی بازیکن و همکاری ایشان با رکن قضایی، هر سه مسابقه محرومیت، به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.

مطابق بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۶. در خصوص تخلفات رخ داده از سوی مربی خانم صدیقه دریایی
با توجه به موارد ذکر شده در خصوص تخلف خانم کوثر علیزاده و احراز اطلاع مربی ایشان خانم صدیقه دریایی از این تخلف رخ داده، مطابق با بند ۷ ماده ۲۴، ایشان به مدت سه ماه از حضور در مسابقات محروم گردید که مدت دو ماه از این محرومیت به مدت یکسال به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری با رکن قضایی به حالت تعلیق در می‌آید. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۷. در خصوص هیات‌های ووشوی منطقه آزاد کیش و مازندران
با توجه به سهل‌انگاری و اهمال هیئت‌های مذکور در احراز و بررسی مدارک ابرازی توسط ورزشکار خانم کوثر علیزاده و حضور غیرمجاز ایشان در مسابقات بزرگسالان، هر یکی از هیات‌های مذکور به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم می‌شوند.

امکان تجدید نظر خواهی

۱- مطابق ماده ۹۱، آرا صادره، در بخش مالیِ این رای به جهت تعیین حداقل میزان و همچنین اخطارها، قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است و صرفاً در خصوص محرومیت‌های صادر شده، قابل تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

۲- مطابق بند ۲ ماده ۹۲، درخواست تجدیدنظرخواهی، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای، به دبیرخانه فدراسیون ووشو یا دفتر رکن قضایی صادر کننده رای تسلیم و ثبت شود.

۳- مطابق بند ۳ ماده ۹۲، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

این پرونده، براساس مقررات انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران، مصوب خرداد ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

 

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۵۰۲۰۱۴۰۳

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید