بایگانی برچسب برای: ضرورت_حقوق_ورزشی

حقوق_ورزشی

چرا حقوق ورزشی !

با توسعه علم و تکنولوژی و رشد جوامع بشر، ورزش در زﻣﺎن فی الحال نکته کلیدی در زﻧﺪﮔﯽ افراد دارد. فعالیت های ورزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ندارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ الگوی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه، و امروزه جایگاه ضروری و مهمی باتوجه به بحث کم تحرکی بین افراد دارد. ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﺛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ورزش از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﮐﻼﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ روز اﻓﺰون، ﺣﻘﻮقداﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ و روﯾﺪادﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ “ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ورزش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ورزش ﻫﻢ از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﺣﺮﻓﻪاي، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ورزش ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ورزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ورزش اﻋﻢ از ورزﺷﮑﺎران، ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان، ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي ﺳﺘﺎدي ورزش، ﭘﺰﺷﮑﺎن ورزﺷﯽ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ورزﺷﯽ، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ورزﺷﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ. در واﻗﻊ، ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ و ﺑﺮوز ﺣﻮادث ورزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ورزش در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ و ﺣﻮادث ورزﺷﯽ؛اﻋﻤـﺎل و اﺟﺮاي ﺣﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘـﻮﻗﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ورزﺷﯽ ﺣﻘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ؛ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﯿـﺎن، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾـﺮان ورزﺷﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ اراﺋﻪ راه ﮐـﺎرﻫﺎي ﺣﻘـﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث ورزﺷﯽ ﭘﺲ از رﺧﺪاد؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ورزش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ورزش و اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ورزش ﺷﻮد. ز دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ورزﺷﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

اﻟﻒ) ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزيﻫﺎي ورزﺷﯽ را اﺣﺎﻃﻪ و اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ، ﻣﺒﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزي و اﺟﺮاي درﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزي ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﯾﺎزده ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن دروازهﺑﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮپ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎزي ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﯿﻦ زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دروازهﺑﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ، ﺧﻄﺎي ورزﺷﯽ اﺳﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي وﯾﮋه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺠﺎوز را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ب) ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ و اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎي وﯾﮋه را ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺪف آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ورزﺷﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺮوزه، زﻧﺎن و ﻣﺮدان ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ از ﺣﻘﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ورزش، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ورزﺷﯽ، ورزﺷﮑﺎران، دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ورزش و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﭘﺪﯾﺪة ورزش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪﻣﺖ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺛﺮ ورزش در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ورزش وارد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، درك و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ورزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

در نهایت ضرورت فراگیری و دانش حقوق ورزشی از مسائلی می باشد که حسب مورد موجب احقاق حق ورزشکار و مربی و دیگر جوامع ورزشی را درعرصه داخلی و بین المللی مورد حمایت قرار خواهد داد و دیگران به راحتی نمی توانند بارفتار سوء و غیر اخلاقی موجبات تعدی به حقوق جوامع ورزشی را پدیدآورند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

ضرورت حقوق ورزشی

چرا حقوق ورزشی بدانیم

 

با توسعه علم و تکنولوژی و رشد جوامع بشر، ورزش در زﻣﺎن فی الحال نکته کلیدی در زﻧﺪﮔﯽ افراد دارد. فعالیت های ورزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ندارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ الگوی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه، و امروزه جایگاه ضروری و مهمی باتوجه به بحث کم تحرکی بین افراد دارد. ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﺛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ورزش از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﮐﻼﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ روز اﻓﺰون، ﺣﻘﻮقداﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ و روﯾﺪادﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ “ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ورزش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ورزش ﻫﻢ از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﺣﺮﻓﻪاي، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ورزش ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ورزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ورزش اﻋﻢ از ورزﺷﮑﺎران، ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان، ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي ﺳﺘﺎدي ورزش، ﭘﺰﺷﮑﺎن ورزﺷﯽ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ورزﺷﯽ، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ورزﺷﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ. در واﻗﻊ، ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ و ﺑﺮوز ﺣﻮادث ورزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ورزش در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ و ﺣﻮادث ورزﺷﯽ؛اﻋﻤـﺎل و اﺟﺮاي ﺣﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘـﻮﻗﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ورزﺷﯽ ﺣﻘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ؛ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﯿـﺎن، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾـﺮان ورزﺷﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ اراﺋﻪ راه ﮐـﺎرﻫﺎي ﺣﻘـﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث ورزﺷﯽ ﭘﺲ از رﺧﺪاد؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ورزش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ورزش و اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ- ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ورزش ﺷﻮد. ز دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ورزﺷﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

اﻟﻒ) ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزيﻫﺎي ورزﺷﯽ را اﺣﺎﻃﻪ و اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ، ﻣﺒﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزي و اﺟﺮاي درﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزي ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﯾﺎزده ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن دروازهﺑﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮپ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎزي ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﯿﻦ زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دروازهﺑﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ، ﺧﻄﺎي ورزﺷﯽ اﺳﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي وﯾﮋه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺠﺎوز را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ب) ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ و اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎي وﯾﮋه را ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺪف آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ورزﺷﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺮوزه، زﻧﺎن و ﻣﺮدان ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ از ﺣﻘﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ورزش، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ورزﺷﯽ، ورزﺷﮑﺎران، دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ورزش و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﭘﺪﯾﺪة ورزش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪﻣﺖ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺛﺮ ورزش در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ورزش وارد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، درك و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ورزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

در نهایت ضرورت فراگیری و دانش حقوق ورزشی از مسائلی می باشد که حسب مورد موجب احقاق حق ورزشکار و مربی و دیگر جوامع ورزشی را درعرصه داخلی و بین المللی مورد حمایت قرار خواهد داد و دیگران به راحتی نمی توانند بارفتار سوء و غیر اخلاقی موجبات تعدی به حقوق جوامع ورزشی را پدیدآورند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید