بایگانی برچسب برای: فدراسیون ورزشی

حقوق ورزشی

آشنایی با انتخابات رئیس فدراسیون

برای نمونه با فوتبال را بیان داشتیم که مخاطبان بیشتری دارد، در صورت نیاز به آشنایی با فرایند قانونی انتخابات فدراسیون خود بر اساس حقوق ورزشی و قوانین خاص ورزش می توانید با موسسه حقوقی امید نوید در ارتباط باشید.

بر اساس بند ۱ ماده ۲۶ اساسنامه، انتخابات بر اساس جایگاه و از طریق رای مخفی انجام خواهد شد. در بند ۲ آمده که انتخابات باید بر اساس مقررات انتخاباتی انجام شود. در بند سوم به صراحت آمده است که برای انتخاب رئیس فدراسیون کسب اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) از آرای معتبر ماخوذه مورد نیاز است. اگر برای پست ریاست فدراسیون بیش از دو نامزد وجود داشته باشد، کسانی که کمترین رای را کسب می کنند برای مرحله دوم حذف می شوند تا فقط دو نامزد باقی بماند. در صورتیکه در مرحله اول بیش از دو نفر از نامزدها (بدلیل تساوی آرا) حائز بالاترین رای شوند، تمامی آنها به مرحله دوم را می یابند.در مرحله دوم نامزدی که بیشتری رای را کسب کند رئیس فدراسیون خواهد شد.

بعد از انتخابات رئیس فدراسیون اما، مجمع عمومی باید در مورد نامزدهای معرفی شده توسط رئیس پیروز انتخابات برای پست های نایب رئیس اول، دوم و سوم رای گیری کند. برای انخاب نواب رئیس هم کسب اکثریت( بیش از ۵۰ درصد) آرا معتبر ماخوذه مورد نیاز است.  اگر مجمع عمومی یک یا چند نفر از این نامزدها را با اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) انتخاب نکند، رئیس باید نامزد/نامزدهای دیگر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ خاتمه مجمع عمومی جهت انتخاب به مجمع عمومی معرفی کند.  متعاقبا هیات رئیسه باید یک مجمع عمومی انتخاباتی فوق العاده برگزار کند.

بر اساس بند ۵ ماده ۲۶ اما برای انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه، نامزدهایی که بیشترین رای را برای پست مورد نظر کسب کرده باشند انتخاب می شوند.

در بند ۷ هم درباره انتخابات رئیس ، معاون و اعضای ارکان مستقل فدراسیون(کمیته حسابرسی، کمیته های انتخاباتی و ارکان قضایی) نوشته شده نامزدهایی که بیشترین رای را برای پست مورد نظر کسب نمایند انتخاب می شوند. در بند هشتم هم اشاره شده که در صورت تساوی آرا، رای گیری مطابق اساسنامه ادامه می یاید تا در نهایت یک شخص انتخاب شود.

در بند هشتم ماده ۲۶ هم آمده است انتخابات فقط در صورتی معتبر است که حداقل دو سوم نمایندگان دارای حق رای اعضای مجمه در مجمع انتخاباتی مورد نظر شرکت داشته باشند.

بر اساس دستورالعمل برگزاری جلسات مجمع عمومی، رئیس فدراسیون فوتبال رئیس مجمع عمومی به حساب می آید و اگر رئیس نتواند در مجمع حضور یاید، نایب رئیس اول فدراسیون و در صورت عدم حضور نایب رئیس اول سایر ناب رئیس به ترتیب جایگاه و در صورت عدم حضور نواب رئیس،  یا سابقه ترین عضو هیات رئیسه این وظیفه را بر عهده خواهند گرفت. رئیس فدراسیون اما وظیفه دارد مقدماتی را فراهم کند که برگزاری جلسه مجمع  از شروع تا پایان مطابق با آئین نامه مورد تصویب شده مورد تایید فیفا و کنفدراسیون فوتبال اسیا باشد.

اما قوانین انتخاباتی فدراسیون هم نکات بسیار جالبی دارد که بد نیست نسبت بندهای مهم هر کدام از ماده های اساسی مقررات آگاهی داشته باشید:

ماده ۳- اصول اساسی

الف- اعضای کمیته های انتخاباتی می بایست بر اساس مقررات مربتط در اساسنامه و مقررات انتخاباتی بر فرآیند انتخابات نظارت کنند.

ب-  اعضای کمیته های انتخاباتی نباید عضو هیچ یک از ارکان دیگر فدراسیون باشند و نمی توانند سمت مدیریتی در نهادهای دولتی داشته باشند. اعضای کمیته های انتخاباتی تا زمانی که عضو این کمیته ها هستند،  نباید برای هیچ پستی در فدراسیون نامزد شوند.

ج- در صورت اتفاق افتادن یکی از موارد ذیل اعضای کمیته های انتخاباتی باید بلافاصله از موضوع در حال رسیدگی کناره گیری کرده و از هرگونه تصمیم گیری خودداری کنند:

۱- در صورت ارتباط خانوادگی درجه یک با یکی از نامزدها در هر یک از پست ها

۲- در صورت وجود احتمال و با خطر وجود تعارض منافع بر اساس مقرربات انضباطی و اخلاق فدراسیون

د- در صورتی که هر یک از اعضای کمیته های انتخاباتی فاقد شرایط فوق شود یا مجبور شود از پست خود به عنوان عضو کمیته های انتخاباتی به هر دلیل کناره گیری نماید، باید مطابث بند ۳ ماده ۴ این مقررات جایگزین شود.

ه- اعضای کمیته های انتخاباتی نمی توانند برای بیش از ۲ دوره (متوالی یا متناوب) عضو کمیته های انتخاباتی باشند.

ماده ۴ – ترکیب:

۱- کمیته های انتخاباتی (کمیته بدوی انتخابات و کمیته استیناف انتخابات) متشکل از اعضای ذیل است که همگی به پیشنهاد هیات رئیسه و توسط مجمع عمومی منصوب می شوند:

الف- رئیس

ب- یک معاون

ج- سه عضو عادی

۲- دو عضو علی البدل نیز در زمان انتصاب سایر اعضا بنا بر پیشنهاد هیات رئیسه و توسط مجمع عمومی منصوب می شوند.

ضمن اینکه روسای کمیته های انتخاباتی باید حقوقدادن باشند.

ماده ۵- وظایف عمومی کمیته بدوی انتخابات:

کمیته بدوی انتخاباتی مسوول امروز مربوط به ساماندهی، اجرا و نظارت بر انتخابات طی برگزاری مجمع عمومی می باشد. به طور خاص کمیته بدوی انتخابات مسوولیت های ذیل را بر عهده خواهد داشت:

الف: اجرای دقیق اساسنامه، مقررات فدراسیون و مقررات انتخاباتی

ج- نظارت بر اجرای دقیق مواعد انتخابات مطابق اساسنامه

د- نظارت بر اطلاع رسانی به اعضا و هم نین مسوولان دولتی مرتبط( در صورت نیاز)، رسانه ها و مردم

ه- بررسی مدارک نامزدها و تطبیق آن با شرایط تعیین شده برای هر یک از پست های انتخابی

و- کنترل اصلی فرم های ارسالی از طرف اعضا مجمع و کنترل زمان تحویل آنها

ز- تهیه لیست اسامی واجد شرایط به تفکیک هر پست انتخابی

ح- ارسال لیست ها و سایر مدارک مورد نیاز به دبیرکل جهت استعلام سوابق کیفری از مراجع قانونی

ط- اعلام لیست نهایی نامزدها به دبیرکل جهت انتشار

ی- مدیریت ارتباطات با مسوولان دولتی در صورت نیاز

ک) تنظیم لیست رای دهندگان(نمایندگان) با کمک سازمان اداری فدراسیون و مطابق اساسنامه

ل) احراز هویت رای دهندگان(نمایندگان) در مجمع بر اساس شناسنامه یا کارت ملی

م- فرآیند رای گیری و انتخابات

ماده ۹- مدارک

مدارک داوطلبان نامزدی در پست های ارکان انتخابی فدراسیون (از جمله نواب رئیس پیشنهادی) به شرح ذیل می باشد که می بایست در مخلت مقرر، شخصا تحویل دبیرخانه مجمع شود:

الف- مدارک عمومی

 1. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی
 2. دو قطعه هکس ۴*۶ با زمینه روشن
 3. اصل و تصویر مدرک مثبته سوابق مدیریت ورزشی
 4. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

تبصره: اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن عودت می گردد

ب- مدارک اختصاصی هر پست

 1. تکمیل فرم داوطلبی بر حسب پست انتخابی
 2. فرم شماره یک توسط داوطلب نامزدی پست ریاست
 3. فرم شماره ۲ توسط نامزدهای انتخاباتی
 4. فرم شماره ۳ توسط داوطلب نامزدی پست های هیات رئیسه
 5. تکمیل کلیه موارد مندرج در هنگام ثبت نام بدون استثنا الزامی است.
 6. کلیه فرم‌ها پس از تکمیل شدن باید توسط شخص نامزد امضا و تسلیم دبیرخانه مجمع شود.

ماده ۱۰- بانوان

نامزد پیشنهادی پست نایب رئیسه سوم فقط باید از بین بانوان باشد.

ماده ۱۱- هر یک از اعضای مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها به شرح ذیل هستند:

الف- پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست(فرم شماره ۴)

ب- پیشنهاد یک نفر به عنوانن نامزد پست نایب رئیس اول(فرم شماره ۵)

ج. پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست نایب رئیس دوم

د. پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست نایب رئیسی سوم

ه. پیشنهاد دو نفر به عنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین روسای هیات های استانی(فرم شماره ۸)

و. پیشنهاد دو نفر به عنوان نامزد پست هیات رییسه از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر یا لیگ دسته یک (فرم شماره ۹).

ز. پیشنهاد برای ۳ پست دیگر هیات رئیسه (فرم شماره ۱۰)

ح. فرم های پیشنهاد نامزدی افراد(فرم های ۴ تا ۱۰) باید به امضا بالاترین مقام مجاز شخص حقوقی باشد. در خصوص اعضا حقیقی، امضا عضو یا اثر انگشت کفایت می کند.

ط. هر گونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضا یا مهر یا اثر انگشت، عدم ارسال اصل فرم ها در زمان مقرر و یا معرفی نامزدها در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشد، موجب ابطال فرم ها خواهد شد.

ی. این فرم ها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس از تحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهدری می شود و تحت هیچ عنوان عودت نمی شود‌.

ک. اصل کلیه فرم های پیشنهادی نامزدها، باید برابر تاریخی که در اطلاعیه تعیین شده است، توسط عضو مجمع و یا نماینده قانونی

ل. ظرف مدت ۳ روز بعد از خاتمه مهلت ارائه فرم های پیشنهادی نامزدها، اصل فرم نیز باید از طریق دبیرکل به کمیته بدوی انتخابات تحویل شود.

ماده ۱۲- تسلیم درخواست نامزدی و بررسی صلاحیت نامزدی هیات رئیسه

الف- اخذ وجه نقد یا هزینه از نامزدها به هر شکل در هیچ یک از فرآیند انتخابات مجاز نیست. مگر آنکه مجمع عمومی فدراسیون قبلا، اخذ وجه نقد و یا هزینه ای معقول را صرفا جهت جبران هزینه های اداری مرتبط  با فرآیند انتخابات تصویب کرده باشد.

ب- درخواست نامزدی برای هر یک از پست های هیات رئیسه باید تا ۵۰ روز قبل از  تارخ مجمع عمومی انتخاباتی مربوطه توسط هر نامزد شخصا در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مجمع فدراسیون ارائه شود. درخواست ها و مدارک واصله می بایست ظرف مدت ۳ روز بعد از خاتمه مهلت ثبت نام توسط دبیرخانه مجمع به دبیر کمیته بدوی انتخبات تسلیم شود.

ج. حداکثر ۷ روز پس از پایان مهلت ثبت نام، کمیته بدوی انتخابات باید به نامزدهایی که موفق به ارائه مدارک مورد نیاز نشده اند،  به صورت مکتوب اطلاع رسانی کند و سه روز اداری دیگر برای تکمیل نقص مدارک به آنها فرصت دهد. اگر نامزدهای مذکور، درخواست و مدارک خود را تا پایان مهلت مذکور تکمیل نکنند، نامزدی ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.

ماده ۱۳- وظایف کمیته استیناف انتخابات

این کمیته مسوولیت رسیدگی به اعتراض‌های نامزدها به تصمیمات کمیته بدوی انتخابات را در مواردی که تصمیمات آن کمیته قابل اعتراض باشد بر عهده دارد.

ماده ۱۴- فرآیند استیناف برای نامزدی هیات رئیسه

الف- درخواست استیناف به آزادی کمیته بدوی انتخابات فقط در کمیته استیناف انتخابات مقدور می باشد و در نتیجه، درخواست استیناف در هر رکن دیگر و به خصوص نهادهای دولتی غیر ممکن است.

ب- درخواست استیناف باید در قبال دریافت رسیدگی در طی مدت دو روزی اداری بعد از دریافت رای کمیته بدوی انتخابات به دبرخانه مجمع تحویل شود.

ج. کمیته استیناف انتخابات می تواند تصمیم بگیرد که دلایل و مدارک جدید را که در زمان ثبت نام توسط نامزد مربوطه ارایه نشده بود را بپذیرد.

د. کمیته استیناف انتخابات طی مدت ۵ روز کاری از زمان وصول درخواست‌های استیناف آنها را بررسی می کند. دبیرخانه مجمع باید بلافاصله و به صورت مکتوب تصمیم کمیته استیناف انتخابات را به نامزدهای معترض اعلام کند.

ه. کمیته استیناف انتخابات متشکل از یک رئیس، یک معاون و سه عضو عادی می باشد که بنابر پیشنهاد هیات رئیسه فدراسیون و توسط مجمع انتخاب می شوند. دو عضو علی البدل نیز توسط مجمع عمومی و بنابر پیشنهاد هیات رئیسه در زمان انتصاب اعضای عادی انتخاب می شوند. رئیس کمیته استیناف انتخابات باید حقوقدان باشد.

و. تصمیمات کمیته استیناف انتخابات، قطعی و الزام آور می باشند.

ماده ۱۵- فرآیند ثبت نام نامزدهای سایر ارکان فدراسیون

الف- اعلام اسامی نامزدها برای پست های سایر ارکان فدراسیون(کمیته حسابرسی، کمیته های انتخاباتی و ارکان قضایی) باید حداقل دو ماه قبل از تاریخ مجمع عمومی انتخاباتی توسط هیات رئیسه به دبیرخانه مجمع ارسال شود. دبیرخانه مجمع باید بلافاصله پس از دریافت اسامی نامزدهاف آنها را به کمیته بدوی انتخابات ارسال کند.

ب- کمیته بدوی انتخابات ظرف ۱۴ روز اداری پس از دریافت اسامی نامزدها باید به دبیرخانه مجمع اعلام نماید که آیا الزامات قانونی پست های مرتبط رعایت شده است یا خیر. در صورتی که صلاحیت یک یا چند نامزد قابل تایید نباشد،  هیات رئیس باید نفرات دیگری را برای پست های مربوطه پیشنهاد کند.

ماده ۱۸- وظایف کمیته بدوی انتخابات در جریان مجمع عمومی انتخاباتی

در جرین برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی، وظایف کمیته بدوی انتخابات به شرح ذیل می باشد:

الف- احراز هویت رای دهندگان(نمایندگان اعضای مجمع)

ب- نظارت بر فرآیند انتخابات در جریان م جمع عمومی

ج- شمارش برگه های رای

د- تصمیم گیری در خصوص اعتبار یا بطلان برگه های رای

ه- اتخاذ تصمیم قطعی در خصوص تمام مسایل مرتبط با فرآیند انتخابات در جریان مجمع عمومی انتخاباتی.

و- اعلام رسمی نتایج انتخابات

ماده ۱۹- برگه های رای

الف- سازمان اداری باید تحت نظارت کمیته بدوی انتخابات نسبت به تهیه برگه های رای اقدام نمایند. برگه های رای باید به صورت واضح و خوانا چاپ شوند.

ب- برگه های رای هر مرحله از انتخابات باید دارای رنگ متفاوت باشند.

ج- برگه های رای پست های مختلف هیات رئیسه دارای طرحی متمایز می باشد.

ماده ۲۰- صندوق رای

الف- پیش از شروع فرآیند انتخابات، صندوق رای (که حتی الامکان باید شفاف باشد) می باست باز شده و به اعضای مجمع نشان داده شود. سپس صندوق رای باید بسته شود و در محلی قابل رویت در نزدیکی اعضای کمیته بدوی انتخابات قرار گیرد.

ب- در تمام مدت رای گیری، صندوق رای باید به طور مداوم توسط یکی از اعضای کمیته بدوی انتخابات کنترل شود.

ماده ۲۱- اخذ رای

الف- قبل از اینکه از نمایندگان اعضا خواسته شود رای خود را به صندوق اندازند، رئیس کمیته بدوی انتخابات باید تمام فرآیند انتخابات(صندوق رای، برگه رای، آرا معتبر،آرای باطل، شمارش، اکثریت مورد نیاز، اعلام نتایج و غیره) را ضمن اشاره به مقررات مربوطه در اساسنامه با جزئیات شرح دهد.

ب- رئیس کمیته بدوی انتخابات باید هر کدام از اعضای حاضر و واجد شرایط برای رای دادن را به  نوبت فرا بخواند تا به سمت جلوی سالن محل برگزاری مجمع عمومی که انتخابات در آن در حال برگزاری است بیایند.

ج- پس از فراخوانی، نماینده عضو مذکور به جلوی سالن محل برگزاری مجمع عمومی رفته و پس از امضای فرم رسید مربوطه، برگه رای خود را دریافت می کند.

د- سپس نمایندگان اعضای مجمع برگه رای خود را در باجه رای گیری که برای نوشتن رای تعیین شده تکمیل می نمایند.  اگرچه باجه رای گیری در محلی قابل رویت واقع شده است، ولی اعضا باید قادر باشند، برگه رای خود را به صورت محرمانه تکمیل نمایند. همراه داشتن وسایل ضبط صوت و تصویر اعم از تلفن همراه، دوربین و غیره در باجه رای گیری ممنوع است.

ه- متعاقبا عضو مجمع باید رای خود را در صندوق انداخته و به صندلی خود بازگردد.

و- فرآیند شمارش آرا بلافاصله پس از آنکه تمام اعضای مجمع، برگه های رای خود را به صندوق انداختند، شروع می شود. یکی ازاعضای کمیته بدوی انتخابات باید صندوق رای را باز کرده و برگه ها را در حضور کلیه اعضای مجمع از صندوق خارج نماید.

ز- به محض پایان رای گیری، کمیته بدوی انتخابات می بایست در حضور اعضا، شمارش آرا را انجام داده و نتایج را اعلام کند.

ماده ۲۲- برگه های رای باطل

الف- برگه های رای در صورت داشتن شرایط ذیل باطل محسوب می شوند:

 1. برگه هایی که حاوی علامت ممیزه رسمی تعیین شده توسط کمیته بدوی انتخابات نیستند.

۲- برگه هایی که حاوی هر کلمه دیگری به غیر از اسم نامزدها باشند.

 1. برگه های ناخوانا و تغییر شکل یافته
 2. برگه های حاوی علامت مشخصه

ب- رئیس کمیته بدوی انتخابات باید علت باطل بودن برگه رای را پشت آن نوشته و امضا کند.

ماده ۲۳- اشتباهات املایی

اشتباه املایی تنها در صورتی موجب بی اعتبار شدن برگه رای می شود که در نتیجه آن اشتباع نتوان با قطعیت رای را به یکی از نامزدها اختصاص داد.

ماده ۲۴- شمارش و اعلام نتایج

الف. به محض باز شدن صندوق رای،  اعضای کمیته بدوی انتخابات باید تعداد برگه های رای را شمارش کرده و اعتبار آنها را تایید نمایند. اگر تعداد برگه های رای، برابر و یا کمتر از تعداد برگه های صادر شده باشد، رای گیری معتبر است. اگر تعداد برگه های رای بیشتر از تعداد برگه های صادر شده باشد، رای گیری از درجه اعتبار ساقط بوده و فرآیند رای گیری می باست مطابق مراحل فوق الذکر از سر گرفته شود.

ب- پس از تایید تعداد برگه های رای، اعضای کمیته بدوی انتخابات باید آرا ماخوذ برای هر نامزد را شمارش نمایند…

ج- اگر رای گیری به دور دوم ( یا دور بعدی) برسد، فرآیند رای گیری باید مطابق مواد فوق تکرار شود. هم چنین اعضا باید از مقرررات اساسنامه که در دور دوم(یا دور بعدی) رای گیری لازم الجرا خواهد بود( نثل تغییر حداکثر مورد نیاز، حذف نامزدها و غیره) مطلع شوند.

د- پس از هر دور از انتخابات، رئیس کمیته بدوی انتخابات باید نتایج را به صورت رسمی به اعضا اعلام کند.

ه- دبیرکل باید برگه های رای را که جمع آوری و شمارش شده در پاکت هایی که به این منظور مهیا شده اند قرار دهد. پاکت‌ها باید توسط رئیس کمیته بدوی انتخابات امضا و پلمپ شود. دبیرخانه این پاکت‌ها را نگهداری کرده و دو سال پس از مجمع عمومی معدوم می کند.

ماده ۲۵- اصول کلی

الف- فقط اعضای کمیته بدوی انتخابات باید در شمارش برگه های رای شرکت کنند. کلیه مراحل( باز کردن صندوق رای، شمارش برگه های رای، شمارش آرا و غیره) باید به نحوی صورت بپذیرد که به وضوح توسط همه اعضای مجمع، قابل مشاهده و پیگیری باشد.

ب- در صورت حدوث اختلاف در مورد اعتبار یا بطلان یک برگه رای یا یک رای ،پیش نویس صورت جلسه، اعلام نتایج یا هر موضوع دیگری مرتبط با فرآیند شمارش، تصمیم کمیته بدوی انتخابات، نهایی می شود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید