بایگانی برچسب برای: موتور

حقوق ورزشی

قوانین و ایین نامه اجرایی  مسابقات لیگ باشگاه ها و دسته جات آزاد موتورسواری

اين آيين نامه توسط کمیته موتور ریس  فدراسيون براي کمک و اداره کردن منظم مسابقات موتور ریس براي ايمني شرکت کنندگان و تماشاچيان تصويب شده است و مرجع رسمي اطلاع رساني و اخبار فدراسيون، مرکز نشر آيين نامه ها، آيين نامه هاي تکميلي، اعلامیه ها و نتايج مسابقات سايت رسمي فدراسيون به نشاني Mafiri.ir  مي باشد.

۱ .تعاریف کلیدی:

Race   مسابقه موتور ریس که در آن چندين شرکت کننده در يک مسير بسته با يکديگر به رقابت مي پردازند. برنده، سريعترين در مسير است.

.Track Race مسير امن و بسته جهت برگزاري مسابقات موتور ریس.

Pit STOP محل ايستادن  موتور سیکلت  هاي مسابقه قبل از استارت مسابقه. در اين محل سرويس هاي فني موتور سیکلت  مجاز نيست و فقط تنظبمات تهایی مجاز است

RACE Control  محل کنترل و نظارت بر مسابقات موتور ریس توسط مقامات فدراسيون. اين محل مختص به مقامات برگزار کننده مسابقه است و ورود ساير افراد به آن ممنوع است و جریمه نقدی در بر خواهد داشت

Lap    به يک دور کامل در مسير مسابقه گفته مي شود.

Lap TIME  زمان طي شده يک دور کامل در مسير مسابقه به دقيقه، ثانيه و هزارم ثانيه.

Best LAPبهترين زمان ثبت شده در چندين دور از لپ هاي طي شده در مسابقه يا تمرين.

Qualifying صلاحیت  براي شرکت درمسابقه با بررسي فني و ايمني موتور سیکلت  و در نظر گرفتن Lap time شرکت کننده.

Disqualify موتور سیکلت و يا راننده اي که به هر دليلي صلاحیت  شرکت در مسابقه را از دست بدهد.

Officials مقامات برگزار کننده يک مسابقه که در جريان آن مسئوليت دارند.

Course(COC) Clerk of theمقام اصلي برگزار کننده مسابقه و مسير که با تمام اعضاء برگزار کننده مسابقه از طريق راديو بيسيم در تماس است. کلرک به عنوان بالاترين مقام مسابقه دستورات را به اعضاء برگزار کننده اعلام مي کند.

Assistant COCدستيار کلرک مسابقه که در کليه مراحل به کلرک کمک کرده و دستورات وي را اجرا مي کند. در صورت نياز با اعضاء برگزاري از طريق راديو بيسيم در تماس است.

Stewart ناظران اجراي آيين نامه در مسابقه.

CRO  رابط شرکت کننده ها با مسئولين برگزار کننده مسابقه، شرکت کنندگان هرگونه اعتراض و يا ارتباطي را از طريق CRO به گروه برگزاري انتقال مي دهند.

Marshal عضو برگزار کننده مسابقه. مارشال ها تنها فردي هستند که در مسير مسابقه حضور دارند.

Flag MARSHAL مارشال هايي که پرچم هاي اطراف مسير مسابقه را به موتور سیکلت  نشان مي دهند.

Marshal  Chiefسرپرست مارشال ها که از طريق راديو بيسيم با کلرک مسابقه در تماس است

Race Secretaryمنشي مسابقه که تمامي مدارک و گزارشات مسابقه را تهيه و اطالاعات  مورد نياز اعضاء برگزار کننده را در اختيارشان قرار مي دهد. اين فرد زير نظر مستقيم ريس دايرکتور و کلرک مسابقه کار مي کند. ممکن است دستيار کلرک به عنوان منشي مسابقه باشد.

Safety ايمني مسابقه که به عنوان اصل اول در برگزاري هر مسابقه در نظر گرفته مي شود

Safety carاتومبيل ايمني که در مسير مسابقه حرکت مي کند و ايمني مسير را بررسي مي کند. راننده اين اتومبيل از طريق راديو بيسيم با کلرک مسابقه در تماس است.

Transponder فرستنده اي که بر روي موتور سیکلت  نصب شده تا لپ تايم ها با استفاده از دستگاه مشخص شود.

line Finish/Start خط شطرنجي مشخص شده براي شروع و پايان مسابقه

Position محل اسقرارموتور سیکلت  در خط شروع مسابقه که براساس  Best lap مشخص شده.

Jump Start حرکت موتور سیکلت  مسابقه قبل از شروع مسابقه

Start light چراغ شروع مسابقه

Time Penalty جريمه زماني يک موتور سیکلت  به دليل تخلف. تايم پنالتي ممکن است در جريان يک مسابقه و يا مسابقه بعدي و يا تايم گيري شرکت کننده لحاظ گردد.

Penalty جريمه يک راننده به دليل تخلف. اين جرايم ممکن است شامل حذف امتياز قهرماني، محروميت از شرکت در مسابقات آتي و يا بصورت مالي اجرا گردد.

Registration ثبت نام در مسابقه و تکميل ارائه مدارک ضروري به مسئول ثبت نام.

Assistant Registration مسئول ثبت نام مسابقه.

Administration Chekبررسي مدارک شرکت کننده جهت پيش ثبت نام.

Insurance بيمه ورزشي معتبر که کليه حوادث در مسابقه را پوشش دهد.

Supplementary Regulation فدراسيون از طريق انتشار آيين نامه تکميلي هرگونه تغيير آيين نامه اصلي را رسما به اطلاع  اعضاء و شرکت کنندگان در مسابقه مي رساند.

Safety Regulation آيين نامه ايمني مسابقات که حاوي موضوعات مربوط به ايمني مسابقه و اتومبيل است.

Scrutineer :بازرسي که شرايط ايمني و فني موتور سیکلت هاي مسابقه را بررسي مي کند.

area Scrutineering :محل بازرسي فني و ايمني موتور سیکلت هاي مسابقه. کليه شرايط ايمني و فني موتور سیکلت ها در اين محل توسط بازرسان فني بررسي مي گردد. حضور راننده به همراه کليه تجهيزات ايمني الزاميست.

Briefingجلسه توجيهي قبل از شروع مسابقه. حضور تمامي شرکت کنندگان در اين جلسه الزاميست. عدم حضور شرکت کننده در جلسه توجيهي شامل دريافت تايم پنالتي مي شود.

Points Championship  امتيازي که يک راننده در مسابقه به واسطه کسب مقام دريافت مي کند. مجموع امتيازات يک فصل مسابقه فقط در يک کلاس جهت تعيين قهرمان سال در نظر گرفته مي شود.

License Race گواهينامه مسابقه که صلاحیت  شرکت کننده را جهت در حضور مسابقه نشان مي دهد. جهت هر کلاس از مسابقه گواهينامه ويژه آن کالاس ارائه مي شود.

Team  يک تيم تشکيل شده از يک يا چند موتور سیکلت  به همراه راننده و گروه همراه و مسئول تيم.

Practice Race :به تمرينات و آماده سازي دو روز قبل از کواليفايينگ، تمرين ريس گفته مي شود.

 

 ۲ .فرمت برگزاری مسابقه موتور ریس :

پيش از برگزاري يک مسابقه موتور ریس که در تقويم فدراسيون اعلام شده، مسئولين برگزاري يک اعلاميه شامل تاريخ، محل مسابقه، مدارک مورد نياز براي ثبت نام، محل بازرسي ايمني و فني، کلاس بندي، آيين نامه تکميلي و هزينه ثبت نام تهيه و حداکثر دو هفته قبل از شروع مسابقه در سايت فدراسيون درج مي کنند. شرکت کنندگان در مسابقه موتور ریس ضمن بررسي مستمر سايت فدراسيون مي بايست از آخرين تغييرات آيين نامه و اخبار مسابقه اطلاع کسب کنند. لغو مسابقه و يا تغيير در زمان شروع مسابقه از همين طريق به اطلاع شرکت کنندگان مي رسد. کليه شرکت کنندگان مي بايست مفاد آيين نامه ها، آيين نام هاي تکميلي و اعلاميه مندرج در سايت فدراسيون را به دقت مطالعه کنند. عدم اطلاع شرکت کننده از مفاد آيين نامه ها و يا اطلاعيه هاي مندرج در سايت ممکن است منجر به حذف شرکت کننده از دور رقابت ها گردد.

*  داشتن بیمه ورزشی معتبر و کارت عضویت معتبر فدراسیون  جهت شرکت در تمرینات و مسابقه الزامی میباشد

شرایط شرکت در تمرینات و مسابقات :

شرکت در ازمون تعیین سطح  جهت اخذ تاییدیه از اکادمی فدراسیون جهت شرکت در تمرینات و مسابقات

در صورت عدم قبولی می بایست در اولین دوره اموزشی مهارتهای موتور سواری زیر نظر اکادمی فدراسیون شرکت نمایند .

 

۳ . مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور درسیزده گروه به شرخ ذیل  برگزار میگردد

۲۵۰ سی سی تک سیلندر و دو سیلندر (اسیا کاپ)

۲۵۰ سی سی چهار سیلندر

۳۰۰   سی سی   تک سیلندر و دو سیلندر

کلاس موتور های ۶۰۰ سی سی

کلاس موتورهای ۱۰۰۰ سی سی

۱۵۰ سی سی مینی جی پی

۱۵۰ سی سی  (اسکوتر و ریس )

کلاس موتور های استریت تا ۱۴۰۰ سی سی

۱۲۵ سی سی تک سیلندر

۱۵۰تا ۲۰۰ سی سی تک و دوسیلندر

کلاس ۱۲۵ سی سی بانوان

کلاس ۱۵۰ سی سی مینی جی پی بانوان

کلاس ۲۵۰ سی سی بانوان

⚫️کلاس های  تا ۱۴۰۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی و اسکوتر و ۳۰۰ سی سی اقایان و

همچنین ۱۲۵سی سی بانوان دارای قهرمانی سال نمیباشد

⚫️ شرایط سنی برای کلاس مینی جی پی ۸ الی ۱۶ سال میباشد که اعزام در این کلاس ۸ الی ۱۴ سال میباشد.

 

۴٫موارد زیر در موتور سیکلت باید حذف شود :

۴٫۱ چراغ جلو و عقب و راهنما های جلو و عقب

۴٫۲ اینه های بغل

۴٫۲ بوق

۴٫۳ پلاک و محل نصب ان

۴٫۴ جعبه ابزا

۴٫۵جعبه بار و محل قرار گرفتن کلاه کاسکت

۴٫۶ جای پای ترکنشین و محل قرار گرفتن ان

۴٫۷ گارد ها و میله های اطراف موتور سیکلت

۴٫۸ کاتالیزور

* موارد زیر را میتوانید حذف کنید :

* سنسور اکسیژن و سنسور های داخل ایر باکس

* سنسور دمای اب . ترموستات  و سوییچهای حرارتی و فن خنک کننده و سیم کشی ان

* سوییچ های روی فرمان

 1. هر موتور و موتورسوار آن باید یک شماره ۲ رقمی داشته باشند و موتورسوار مسابقه دهنده باید ۳ شماره ۲ رقمی را به ترتیب اولویت خود اعالم نماید. در صورت استفاده اولویت اول از سوی دیگر شرکت کنندگان، اولویت های بعدی بر روی موتور و لباس راننده نصب میگردد. لازم به ذکر است اولویت انتخاب شماره دو رقمی، در اختیار قهرمانان میباشد. و بعد دیگر رانندگان میتوانند شماره مورد نظر خود را انتخاب بفرمایند . ترتیب نصب شماره ها: جلوی موتور روی طلق جلو و روی فالپهای بغل می باشد.حداقل اندازه شماره های نصب شده به این شرح میباشد:

شماره جلوی موتور سیکلت :

حداقل طول : ۱۴۰ میلی متر

حداقل عرض : ۸۰ میلیمتر

حداقل فاصله بین اعداد : ۱۰میلیمتر

شماره های کناری موتور سیکلت :

حداقل طول :۱۲۰میلیمتر

حداقل عرض : ۶۰میلیمتر

حداقل فاصله بین اعداد :۱۰میلی متر

 1. شرکت کنندگان از هر استان حتما باید در قالب باشگاه ویا یک تیم با اسم تیم مشخص شرکت کنند و بصورت شخصی و انفرادی اجازه مسابقه ندارند. هر تیم حداقل باید دارای یک راننده در یک کلاس انتخابی، یک نفر فنی و یک نفر سرپرست تیم داشته باشند
 2. در صورتی که به هر دلیل پس از پایان هر مسابقه اعتراضی به برگزاری و یا به نحوه مسابقه یا شرکت کنندگان باشد سرپرست هر تیم تا نیم ساعت (۳۰ دقیقه) بعد از اتمام مسابقه اعتراض خود را به صورت کتبی به( سی ار او) رابط بین شرکت کنندگان و مسولین برگزاری مسابقه تحویل دهند. از این رو هیچ یک از تیمها و سرپرست آنان و شرکت کنندگان حق اعتراض شفاهی و حضوری را ندارند ودر صورت مشاهده تیم مذکور با جریمه نقدی و یا کسر امتیاز و یا حذف شرکت کننده یا تیم مواجه خواهند شد
 3. کلیه شرکت کنندگان باید تست گواهینامه موتور ریس را دراختیار داشته باشند. شرکت کنندگان تهرانی و استانها در صورت نداشتن گواهینامه باید در روز تمرین قبل از تایم گیری تست تئوری و عملی خود را انجام داده یا مدرک شرکت در کلاس آموزش موتور ریس را ارائه دهند. قابل ذکر است در صورت عدم انجام تست یا دریافت گواهینامه از حضور در مسابقه محروم خواهند شد

۹٫اعلام تعداد و نفرات و تیم های استانها جهت هماهنگی با خوابگاه برای اسکان ایشان از سوی هیأت های استانها باید اعلام گردد. البته کلیه هزینه های مربوط به خوابگاه و هزینه های جاری آن صبحانه و نهار و شام و غیره … به عهده استان و یا تیم مربوطه میباشد و فدراسیون تنها در صورت ارائه اسامی و معرفی نامه کتبی ازهیأت استان مربوطه هماهنگی الزم را انجام خواهد داد

 1. کلیه تجهیزات ورزشی شرکت کنندگان(کلاه کاسکت،لباس چرم کامل، دستکش مسابقه، پوتین) باید دارای استانداردهای همولوگ فدراسیون جهانی برخوردار بوده و مورد تأیید تیم فنی برگزاری مسابقه باشد و در صورت عدم تأیید اجازه شرکت در مسابقه داده نخواهد شد
 2. حجم هر موتور در کلاس مربوطه خود باید به تأیید تیم فنی برگزاری مسابقه باشد و در صورت مغایرت، با جریمه نقدی و حذف از مسابقه یا تعلیق روبرو خواهد شد. و طبق قوانین این جریمه پس از بررسی و تأیید آن به صورت کتبی به سرپرست تیم یا هیأت استان مربوطه ابلاغ خواهد شد

۱۲چنانه تیم یا شرکت کننده ای پس از ثبت نام به هر علتی از مسابقه دادن امتناع کند میبایست عدم حضور خود را تا قبل از روز تایم گیری اعلام نماید. در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی و محرومیت از یک مرحله از مسابقه خواهد شد

۱۳٫در تمامی کلاس ها استفاده از انواع ترمزهای مسابقه ای  ازاد میباشد

۱۴٫در تمامی کلاس ها استفاده ازهر نوع  سوخت های مسابقه ازاد میباشد

۱۵٫در تمامی کلاس ها استفاده از توربو و سوپرشارژ ممنوع میباشد

۱۶٫در تمامی کلاس ها  استفاده از لاستیک نیمه اسلیک و لاستیک تمام اسلیک االزامی  میباشد

۱۷٫کلاس های ۱۵۰  و ۲۵۰ و ۳۰۰ سی سی و ۶۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی و استریت  درپانزده (۱۵) دور برگزار میگردد

۱۸ موتور سیکلت های مجاز در کلاس ۲۵۰ سی سی (اسیا کاپ)

HONDA CBR250R )

KAWAZAKI NINJA 250R

YAMAHA YFZ-R25

TVS APACHE RR310

نکته:  ما بقی موتور های ۲۵۰ سی سی باید به تایید کمیته فنی برسد .

۱۹٫در کلاس ۱۲۵ سی سی بر روی بلوک استاندارد عدد ۱۲۴سی سی حتما باید حک شده باشد و مختوش شدن ان تقلب محسوب میگردد(ظرفیت اسمی بلوک)

۲۰٫در صورت اعتراض شرکت کننده ای بر روی موتور دیگر موتو ر سیکلت پس از پرداخت هزینه  باز و بسته شدن  با نظارت کمیته فنی به تعمیرگاه اعزام و در خصوص اعتراض شاکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

حداقل شرکت کنندگان در هر کلاس ۸ نفر میباشد. ۲۱

هزینه باز و بست موتور های پلاک ملی یک میلیون تومان و هزینه باز وبست موتور های چهار سیلندر سه میلیون تومان میباشد

۲۱٫شرکت در دو  کلاس  مسابقه در یک روز مجاز میباشد و شرکت کننده امکان مسابقه در دو کلاس مختلف با دو موتور مختلف را دارد  (در هر کلاس مقام اول و دوم و سوم  میتواند با همان موتور سیکلت در کلاس بالاتر از تایم اخر شرکت کند)

در پایان هر مسابقه با جمع امتیازات یک تیم بعنوان قهرمان معرفی میگردد. ۲۲٫

۲۵٫امتیازات قهرمانی برای هر فرد که از طرف هر تیم یا باشگاهی که شرکت کرده باشد به صورت جداگانه محاسبه میگردد و قهرمانی فصل به تیمی تعلق میگیرد که در تمامی مسابقات شرکت کنند.

 1. در طول تمرینات و مسابقه هر تیم میتواند یک نفر را جهت نمایش پیت بورد و ارتباط با موتور سوار در محل مشخص شده داسته باشد
 2. قبل از استارت مسابقه هر راننده می تواند با اعلام مسئول برگزاری یک نفر را همراه با جک (استند  عقب) در روی خط استارت داشته باشد تا بعد از مسابقه و نمایش تابلو ۵ دقیقه باید از پیست خارج شوند
 3. در هر صورت جریمه در طول هفته مسابقه بر روی نتیجه تایمگیری و در طول مسابقه بر روی زمان نهایی کسب شده همان مسابقه و نتیجه اعتراض بعد از مسابقه به صلاحدید داوران لحاظ میشود

(به علت نداشتن پیت استاپ خطا در روز تایمگیری برای پوزیشن محاسبه میگردد و در طول مسابقه به مجموع زمان مسابقه اضافه میگردد)

 1. استفاده از هرنوع ای سی یو هر نوع تغییر در برق و ای سی یو موتور سیکلت ازاد میباشد به شرط اینکه از راه دور امکان تغییر ان وجود نداشته باشد

۳۲. استفاده از انواع میل سوپاپ  و اجزای داخلی موتور با احتساب تغییر نکردن حجم موتور ازاد میباشد

۳۳. استفاده از انواع اگزوز بلامانع میباشد.

قوانین تایمگیری

مدت زمان دور زدن در پیست جهت تایمگیری در کلا س های ۲۵۰ سی سی و ۱۵۰ سی سی و استریت واسکوتر و۱۲۵ سی سی  بانوان در ۸ دقیقه و در کلاس های ۶۰۰ سی سی و ۱۰۰۰ سی سی ۱۰ دقیقه میباشد و سریعترین زمان کسب شده در پیست برای جایگری در شروع مسابقه اصلی لحاظ خواهد شد.

تایمگیری با نظر مسئول برگزاری و مسئول تایمگیری با سنسور های شخصی و در صورت صلاحدید بصورت دستی انجام خواهد شد.

قوانین استارت مجدد

.۱در صورت استارت مجدد مسابقه قبل از طی سه دور مسابقه، تمامی شرکت کنندگان در موقعیت تایم گیری اولیه خود قرار خواهند گرفت

۲٫در صورتی که استارت مجدد بین بین یک سوم تا دو سوم کل مسیر مسابقه باشد ، شرکت کنندگان طبق نظر مسیول مسابقه در خط استارت قرار خواهند گرفت(درموقعیت تایم گیری اولیه یا در موقعیت آخرین دور مسابقه)

۳در صورت استارت مجدد بعد از طی دو سوم مسیر مسابقه موتور سواران در موقعیت آخرین دور مسابقه در خط استارت قرار خواهند گرفت و با نظر مسئول مسابقه و یا در نظر گرفتن موقعیت شرکت کنندگان در آخرین دور، اعلام پایان مسابقه خواهد بود

قوانین تمرینات

۱٫روز چهارشنبه و پنجشنبه تست فنی موتور سیکلت ها انجام میشود  و بدون برگه تاییدیه فنی امکان شرکت در تایمگیری وجود ندارد

۲٫در کلاس ۱۲۵ سی سی موتور سیکلت در روز بازدید توسط تیم فنی پلمپ شده و مخدوش کردن ان تقلب محسوب میگردد

۳٫تمرینات  هفته مسابقه صبح و بعد از ظهر انجام میشود و شرکت در مسابقه منوط به شرکت درحداقل  چهار جلسه تمرین قبل از تایمگیری میباشد

۴٫شرکت در تمرینات و مسابقات  منوط به اخذ تاییدیه سطح بندی از اکادمی فدراسیون  و گذراندن ۱۰ ساعت تمرین مستمر در پیست ازادی در همان کلاس میباشد

۵. رفتن ورزشکار تحت هر عنوانی به محدوده ریس کنترل و داوری مجاز نبوده و در صورت مشاهده جریمه ۱ الی ۳ میلیون تومانی در بر خواهد داشد.

 

مواردی که تیم یا شرکت کننده خاطی مشمول جریمه و پنالتی پنج ثانیه میشود

خط استارت

۱٫عبور از خط تعیین شده

۲٫پیاده شدن از موتور سیکلت داخل محوطه پیست

۳٫در اوردن کلاه ایمنی در محل پیست قبل از شروع مسابقه

۴٫حرکت نمایشی در خط استارت و دور وارم اپ

۶٫جامپ استارت (کوچکترین حرکت بعد از روشن شدن چراغ و قبل از خاموش شدن چهار چراغ قرمز شروع مسابقه)

۷٫جابجایی در چیدمان بعد از دور گرم کردن

۸٫رد شدن از ماشین یا موتور سیکلت مارشال (جابجایی در دور مارشال ازاد است)

۹٫عدم توجه به عوامل برگزاری در دور وارم اپ و ورود به محوطه پیست

۱۱٫ایستادن جهت کمک به موتور سیکلت دچار حادثه شده

۱۲٫تاخیر در ورود به مجموعه در روز مسابقه و تاخیر در ورود به جلسه توجیهی

داوری

۱٫عدم توجه به پرچم ها

۲٫عدم توجه به اخطار داوری

۳٫عدم توجه به پرچم مشکی و بیرون نرفتن از پیست (معرفی به کمیته انظباطی )

۴٫عدم توجه به پرچم لپ اخراج (یک دور کامل عقب افتادن)

۵٫رفتن ورزشکار به محوطه داوری یا ریس کنترل

۶٫هرگونه احانت و یا برخورد ناشایست با سرداور و تمامی داوران

۷٫خوانا نبودن شماره در جلو و اطراف موتور سیکلت و یا با رنگی که مشخض نباشد

۸٫هر گونه حرکت در جهت خلاف مسیر پیست به منزله حذف از ان مسابقه میباشد

۹٫در صورت پایان مسابقه با تعداد کمتر از نصف ورزشکاران شروع کننده مسابقه امتیاز ان مسابقه نصف امتیازات اصلی محاسبه خواهد شد.

 

خطاها

 

۱٫عدم توجه به سرعت مجاز ۳۰کیلومتر در پیت استاپ

۲٫عدم توجه و همکاری با عوامل برگزاری و داوری

۳٫عدم حضور در روز تایمگیر به  دلایل مشکلات  فنی که با هماهنگی مسیولین برگزاری میتواند شرکت کننده از جایگاه اخر مسابقه را شروع کند

۴٫عدم حضور در جلسه توجیهی بدون هماهنگی با مسولین برگزاری به منظله انصراف شرکت کننده از شرکت در مسابقه میباشد

 1. تعویض موتور سیکلت بعد از انجام تایمگیری بدون هماهنگی با مسول برگزاری منجر به اخراج شرکت کننده از مسابقه خواهد شد

۶٫تردد در محیط پیست مسابقه بدون داشتن کلاه و لباس خطا بوده و مسئولین برگزاری امکان برخورد با فرد خاطی را دارا هستند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید