بایگانی برچسب برای: کشور

حقوق ورزشی

‌آیین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت

‌سازمان امور اداری و استخدامی کشورـ سازمان برنامه و بودجه سازمان تربیت بدنی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۴٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای امور اداری استخدامی کشور، تربیت بدنی و برنامه و بودجه و‌به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -‌مصوب ۱۳۷۳- و ماده (۵۳) قانون استخدام کشوری -‌مصوب ۱۳۴۵- تصویب نمود:

‌ماده ۱ – به منظور سیاستگزاری و برنامه ‌ریزی در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگانی کردن فعالیتهای ورزشی کارمندان دولت، همچنین‌ساخت و ساز باشگاهها و مکانهای ورزشی کارمندی و نظارت بر اداره آنها و تخصیص امکانات بین کارمندان دولت شورای ‌عالی ورزش کارمندان دولت-‌که از این پس در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود- تشکیل می‌شود.

‌ماده ۲ – اعضای شورا عبارتند از:

‌الف- معاون رئیس ‌جمهور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان رئیس شورا.

ب – معاون رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.

ج – معاون رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی.

‌د – وزیر کشور

‌ه‍ – معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی.

‌تبصره – دبیرخانه شورا در سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستقر است.

‌ماده ۳ – ساخت باشگاههای ورزشی کارمندان در تهران، مراکز استانها و شهرستانها بر عهده سازمان تربیت بدنی است و اداره آنها براساس‌ضوابط و دستورالعملهای شورا صورت می‌گیرد.

‌ماده ۴ – برای نظارت بر اداره باشگاههای یاد شده در مراکز استانها و شهرستانها،‌شورای ورزش کارمندان استان» به ریاست استاندار و‌عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل تربیت بدنی استان و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود.

‌ماده ۵ – در کلیه وزارتخانه ‌ها، نهاد ریاست ‌جمهوری و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری، همچنین در قوه قضاییه «‌کمیته امور ورزشی»‌متشکل از افراد صاحب ‌نظر و علاقمند به امور ورزش به ریاست معاون اداری و پشتیبانی دستگاه مربوط (‌یا عناوین مشابه) تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۱ – در موسسات و شرکتهای وابسته به وزارتخانه ‌ها و سازمانهای فوق الاشعار نیز کمیته ‌های امور ورزشی با حضور افراد ذی ‌صلاح زیر‌نظر کمیته ورزشی وزارتخانه یا سازمان متبوع تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۲ – عضویت یکی از بانوان کارمند هر دستگاه در کمیته امور ورزشی آن دستگاه الزامی است.

‌ماده ۶ – به منظور هماهنگی فعالیتهای ورزشی کارمندان دولت، تعمیم ورزشهای همگانی و برنامه ‌ریزی مسابقات ورزشی «‌کمیته هماهنگی‌امور ورزشی کارمندان دولت» متشکل از روسای کمیته ‌های ورزشی دستگاههای یاد شده در ماده (۵) این آیین‌نامه به ریاست یکی از معاونان سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور در محل سازمان یاد شده تشکیل می‌شود. فعالیتهای این کمیته در چهارچوب سیاستها و خط ‌مشیهای تعیین ‌شده از سوی‌شورا انجام می‌شود.

‌ماده ۷ – برای توجه بیشتر به ورزش بانوان کارمند «‌کمیته هماهنگی ورزش بانوان کارمند» متشکل از اعضای زن کمیته ‌های موضوع ماده (۵)‌این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. فعالیتهای کمیته یاد شده زیر نظر کمیته هماهنگی امور ورزش کارمندان دولت صورت می‌گیرد.

‌ماده ۸ – کلیه دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند در مورد ایجاد مکانها و تشکیل هیأت‌های ورزشی ضوابط و مقررات سازمان تربیت‌بدنی را رعایت کنند.

‌تبصره ۱ – در تشکیل هیأت‌های ورزشی اولویت با ورزشهای همگانی، عمومی و آمادگی جسمانی است.

‌تبصره ۲ – هیأت‌های ورزشی کارگری از شمول این تصویبنامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط است.

‌ماده ۹ – دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند به منظور برنامه ‌ریزی و پشتیبانی فعالیتهای ورزشی کارمندان خود در خصوص ایجاد پست‌یا واحدهای سازمانی متناسب، از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.

‌ماده ۱۰ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور به درخواست دستگاههای مشمول این آیین‌نامه در خصوص ایجاد پست و واحدهای‌سازمانی مورد نیاز متناسب با حجم فعالیتهای ورزشی هر دستگاه -‌در مواردی که واحدهای سازمانی برای اداره امور ورزشی کارمندان آنها وجود‌ندارد- اقدام می‌کند.

‌ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه ‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشمول این تصویبنامه هستند‌و کلیه کارمندان رسمی و غیر رسمی دستگاههای یاد شده می‌توانند از تسهیلات مذکور در این تصویبنامه استفاده کنند.

‌تبصره ۱ – استفاده کارمندان از باشگاهها و مکانهای ورزشی دستگاههای مشمول این آیین‌نامه رایگان است.

‌تبصره ۲ – کارمندان آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای باشگاهها و مکانهای ورزشی اختصاصی هستند می‌توانند براساس ضوابطی که به‌تصویب شورا می‌رسد، از تسهیلات این باشگاهها استفاده کنند.

‌ماده ۱۲ – زمان انجام فعالیتهای ورزشی کارمندان دولت خارج از ساعات اداری است. در مواقع لزوم و حسب ‌نظر مدیر بلافصل، استفاده از‌مأ‌موریت اداری برای شرکت در تمرینات یا مسابقات ورزشی حداکثر تا (۴) ساعت در هفته مجاز است. این زمان حسب ‌نظر بالاترین مقام دستگاه تا(۴) ساعت دیگر قابل تمدید است.

‌ماده ۱۳ – سازمان تربیت بدنی موظف است به منظور استفاده کارمندان دولت از امکانات ورزشی آن سازمان امکانات ورزشی خود را در قبال‌اخذ وجه به قیمت تمام ‌شده و براساس دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد در اختیار دستگاههای مشمول این آیین‌نامه قرار دهد.

‌تبصره ۱ – دستگاههای مشمول این آیین‌نامه می‌توانند به جای وجه نقد، به نسبت استفاده‌ای که از امکانات سازمان تربیت بدنی می‌کنند،‌امکانات، تسهیلات یا تجهیزات ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار دهند.

‌تبصره ۲ – کارمندان سایر دستگاهها دولتی می‌توانند از امکانات ورزشی اختصاصی دستگاههای دولتی دیگر در ساعات و موارد مازاد بر‌احتیاج آنها با هماهنگی شورا و پرداخت هزینه ‌های مربوط یا کمکهای دیگر استفاده کنند.

‌ماده ۱۴ – دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند به منظور تعمیم و گسترش ورزش کارمندان خود حداکثر تا (۱%) از اعتبارات موضوع‌تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -‌مصوب ۱۳۷۳- را براساس برنامه ‌ای که به تصویب شورا‌می‌رسد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اختصاص دهند و در مبادله موافقتنامه ‌ها با سازمان مذکور -‌در قالب اعتبارات موضوع ماده  ۱آیین‌نامه‌اجرایی تبصره (۳۵) قانون یاد شده- منظور کنند.

‌تبصره – اعتبارات این ماده با تشخیص کمیته ورزش دستگاه مربوط صرف ساخت مکانها و هزینه ‌های ورزشی کارمندان آن دستگاه می‌شود.

‌ماده ۱۵ – سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای این آیین‌نامه، اعتبارات لازم برای تأ‌سیس باشگاههای ورزشی کارمندان دولت در‌استانهای کشور را در بودجه ‌های سنواتی و تحت عنوانی جداگانه پیش ‌بینی کند.

‌تبصره – سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم برای برگزاری مسابقات ورزشی کارمندان دولت را که در قوانین بودجه سنواتی پیش ‌بینی‌می‌کند در اختیار شورا قرار می‌دهد تا صرف برگزاری مسابقات ورزشی کارمندان کند.

‌ماده ۱۶ – شورا دستورالعملهای لازم را حسب مورد صادر و با نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه هر سال گزارش عملکرد آن را به هیأت‌دولت ارائه می‌کند.

‌حسن حبیبی

‌معاون اول رییس جمهور

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید