دپارتمان کارآفرینی حقوق ورزشی

دپارتمان کارآفرینی حقوق ورزشی

امید نوید به عنوان سرپرست دپارتمان کارآفرینی حقوق ورزشی منصوب شد، طی حکمی از سوی حمید باقرنیا سرپرست انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران آقای امیدنوید بعنوان سرپرست دپارتمان کارآفرینی حقوق ورزشی منصوب شد.

درمتن حکم فوق آمده است:

جناب آقای امید نوید

باسلام واحترام

نظر به سوابق، تجارب و تخصص جنابعالی و به منظور هم افزایی اندیشه های پویا و خلاق در راستای توسعه محیط و مفاهیم حقوق ورزشی، اهداف، وظایف و رسالت های تعیین شده بعنوان سرپرست دپارتمان کارآفرین حقوق ورزشی منصوب می شوید.

امید است باتلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این دپارتمان و تحقق اهداف انجمن موفق و موید باشید.

موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت دارم.

حمیدباقرنیا

سرپرست انجمن حقوق ورزشی