رابطه ورزش در دوران کودکی با آلزایمر و پیشگیری از جرم

حقوق_ورزشی, نقش_ورزش_در_آلزایمر_و_پیشگیری_از_جرم, omid navid , موسسه_حقوقی_امید_نوید

رابطه ورزش در دوران کودکی با آلزایمر و پیشگیری از جرم

محققان دریافتند که نمرات میانسالی ارزیابی سرعت پردازش، توجه و عملکرد کلی شناختی با آمادگی جسمانی مناسب زمان کودکی بالاتر است.

 اولین تحقیق جهان روی بیش از ۱۲۰۰ نفر که به مدت بیش از ۳۰ سال مورد بررسی قرار گرفتند، نشان داد چگونه آمادگی جسمانی و چاقی جوانان بر شناخت در میانسالی تاثیر می‌گذارد.

بر اساس این تحقیق نتایج بهتر آزمون جسمانی با شناخت بهتر در آینده مرتبط و ممکن است در سال‌های بعد از زوال عقل محافظت کند. مهمتر از همه این نتایج تحت تاثیر توانایی تحصیلی، وضعیت اجتماعی اقتصادی در دوران کودکی و یا مصرف سیگار و الکل در میانسالی نیست.

این تحقیق پیشگامانه به رهبری دکتر جیمی تایت و میشل کالیسایا از مرکز سلامت پنسولا و دانشگاه موناش در ملبورن و همچنین محققان پروژه عوامل تعیین‌کننده سلامت بزرگسالان در دوران کودکی از موسسه تحقیقات پزشکی منزیس در دانشگاه تاسمانی استرالیا انجام شد.

به‌ خوبی ثابت شده کودکانی که با شرکت در ورزش و سایر تمرینات جسمانی بالغ می‌شوند، در درازمدت نتایج سلامت بهتری دارند. سطح بالاتر آمادگی جسمانی بزرگسالان نیز با بهبود شناخت و کاهش خطر زوال عقل در سنین بالا مرتبط است.

این اولین تحقیق مهمی است که به بررسی رابطه بین میزان چاقی و آمادگی جسمانی در دوران کودکی و شناخت در میانسالی می‌پردازد؛ با این نظریه که سطوح فعالیت اولیه، آمادگی جسمانی و سلامت متابولیک ممکن است در برابر زوال عقل در سال‌های بالاتر محافظت ایجاد کند. بیش از ۱۲۰۰ شرکت‌کننده از سال ۱۹۸۵، زمانی که بین هفت تا ۱۵ سال سن داشتند، تا سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ پیگیری شدند.

در سال ۱۹۸۵، ۱۲۴۴ شرکت‌کننده هفت تا ۱۵ ساله در تحقیق استرالیایی عوامل تعیین‌کننده سلامت بزرگسالان در دوران کودکی از نظر آمادگی جسمانی(قلبی تنفسی، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و آنتروپومتری)، مطالعه علمی اندازه‌گیری‌ها و نسبت‌های بدن انسان(نسبت دور کمر به باسن) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این شرکت‌کنندگان بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹(سن ۳۹ تا ۵۰ سال با میانگین سنی ۴۴ سال) با استفاده از یک‌سری آزمون‌های رایانه‌ای از لحاظ عملکرد شناختی‌ پیگیری شدند.

به گفته کالیسایا این اولین تحقیقی است که رابطه بین نمایه‌های فنوتیپی(خصوصیات قابل مشاهده یا صفت یک جاندار) میزان چاقی و آمادگی جسمانی اندازه‌گیری شده به‌ طور عینی را در دوران کودکی با شناخت میانسالی نشان می‌دهد.

محققان دریافتند کودکانی که دارای بالاترین سطح آمادگی قلبی تنفسی و عضلانی و همچنین میانگین نسبت دور کمر به باسن پایین‌تر بودند، در آزمون‌های سرعت پردازش و توجه در عملکرد شناختی جهانی نمرات میانسالی بالاتری داشتند.

از آنجایی که کاهش عملکرد شناختی می‌تواند از اوایل میانسالی شروع شود و شناخت پایین‌تر میانسالی با احتمال بیشتری برای ایجاد اختلالات شناختی خفیف و زوال عقل در سنین بالاتر مرتبط است، دانشیار کالیسایا بیان می‌کند شناسایی عواملی که ممکن است از زوال شناختی در طول دوران سالخوردگی محافظت کند، در اوایل زندگی مهم است.

توسعه راهبردهایی برای بهبود آمادگی جسمانی پایین و کاهش سطح چاقی در دوران کودکی مهم است زیرا می‌تواند به بهبود عملکرد شناختی در میانسالی کمک کند.

مهمتر از همه این تحقیق نشان می‌دهد راهبردهای محافظتی در برابر زوال شناختی آینده ممکن است لازم باشد از اوایل کودکی شروع شود تا مغز بتواند اندوخته کافی در برابر شرایط در حال پیشرفت مانند زوال عقل در زندگی سالمندی ایجاد کند. این تحقیق توسط شورای تحقیقات ملی بهداشت و پزشکی و بنیاد قلب استرالیا تامین مالی شده است. یافته‌های این تحقیق به‌ تازگی در مجله علوم و پزشکی در ورزش(Science and Medicine in Sport) منتشر شده است.

ورزش تا چه اندازه در پیشگیری از وقوع جرم نقش دارد؟

فراگیری پدیده جرم به حدی است که نمی‌توان جامعه‌ای را یافت که از پیامدها و تبعات آن در امان باشد و این عارضه اجتماعی مختص جامعه خاصی نیست؛ هر چند شکل و میزان آن بر حسب شرایط، اوضاع و احوال هر جامعه در نوسان و دگرگونی است.

براساس یک پژوهش دانشگاهی با وجود توجه به صور گوناگون جرم و تعاریف زیادی که از سوی محققان و صاحب نظران درباره جرم شده، هنوز تعریف جامعی که مورد پذیرش همگان باشد، وجود ندارد.

به عبارت دیگر ممکن است آنچه از نظر فردی جرم محسوب می‌شود، از نظر دیگری نه تنها عنوان جرم به خود نگیرد بلکه حتی عملی پسندیده به شمار آید.

محققان در پژوهشی با عنوان نقش ورزش در پیشگیری از وقوه جرم آورده‌اند، پژوهشگران معتقدند دنیای امروز به شدت نیازمند عزمی راسخ و تلاشی فراگیر برای کاهش فرصت‌ها و کمرنگ کردن انگیزه‌های مجرمانه در افراد است تا از این طریق بتواند تا حدود زیادی از شدت بزهکاری و جرم در جامعه بکاهد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ بسیاری ﺑﺰﻫﮑﺎری را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ارزشﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، ورزشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﺷﻮد.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ نیست ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن محسوب می‌شود. ورزش در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﻓﺮدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺰم را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ‌ﺳﺎزد.

اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ، ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺗﻌﺎدل ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻣﯽکنند و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد چوو ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه جرم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوﺛﺮ در ﺑﺰﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗاﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت رواﻧﯽ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﻣﻮازﻧﻪ رواﻧﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺰم در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺗﻔﺎق ﻣﯽ‌افتد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ می‌توان افرادی را که در آستانه ارتکاب جرم هستند، از تنش، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت رﻫﺎ ﮐﺮد و همچنین ﺗﻤﺎﯾﻼت مهاجمانه آن‌ها را ﺗﻠﻄﯿﻒ و ﺑﺎ آﻣﻮزش، ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد عوامل موثر بر خشونت و پرخاشگری، راه‌هایی را که افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد، بست و به کنترل این پدیده اجتماعی کمک کرد.

در حقیقت چارچوب رقابتی ورزشی به سبب مجموعه آیین‌نامه‌ها، مقررات بازی و امور سازمانی و تشکیلاتی شرایطی معنوی و روانی فراهم می‌آورد که سبب می‌شود شکست و پیروزی فروتنانه پذیرفه شود؛ چه فعالیت‌های به ما می‌آموزد که ممکن است این بار شکست بخوریم اما احتمال پیروزی در مسابقات آینده وجود دارد و این احتمال ماهیت واقعی ورزش را باز می‌تاباند. این اندیشه است که مفاهیم مربوط به فرهنگ ورزشی مانند شرافتمندانه و روح ورزشی را شکل داده است.

ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻮاﯾﺪ درازﻣﺪت در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮری ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺟﻮاﻣﻊ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف مهم‌تر و ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ با ترغیب جوانان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﯿﺰان ﮔﺰارشﻫﺎی واﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ، آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی دزدی، ورود و ﺗﺨﺮﯾﺐ و دزدی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﻓﻮاﯾﺪ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم اﯾﻔﺎ ﻣﯽکند. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی تفریحی می‌تواند وندالیسم و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ دهد. ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ کنند ﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد تاکید ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺮم و ﺑﺰﻫﮑﺎری ﯾﮏ ﻣﺴاﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ورزش ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪه‌ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ و اﻫﺪاف ورزش، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ورزش در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺰﻫﮑﺎری، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات قابل توجهی داشته باشد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و تاﻫﻞ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری که ﺑﯿﻦ زن و مرد و از سوی دیگر بین ﻣﺠﺮد و متاهل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری در ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم وﺟﻮد دارد.

ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد متاهل ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. نتایج ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﯿﻦ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. همچنین با افزایش میزان تحصیلات، میزان گرایش به ارتکاب جرم کاهش می‌یابد و با افزایش میزان مشارکت و مشغولیت در فعالیت‌های اجتماعی، میزان گرایش به ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.

بنابراین، حمایت و پشتیبانی از افراد جامعه در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و… به همراه مداومت برنامه‌های پیشگیرانه و همچنین اصلاح و تقویت قوانین در این حوزه‌ها، از جمله اقداماتی است که با توجه به این یافته می‌توان انجام داد تا از ارتکاب جرم جلوگیری کند. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺮم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، لازم است ادارات ورزش و جوانان، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ کند ﮐﻪ ﻣﺠﺮد، بیکار و دارای سطح ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ‌ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن، آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم را ﺑﻪ آن‌ها آﻣﻮﺧﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ورزﺷﯽ در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی جامعه می‌توانند انجام دهند نیز در قالب‌های متعددی جای می‌گیرد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی در کنار ایجاد و گسترش فضاهای ورزشی که منجر به اجرای فعالیت‌های ورزشی می‌شود، اقدام کرد. در ﺻﻮرت ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ورزش، باید در گام بعدی تلاش شود تا افراد را روانه باشگاه‌ها کرد زیرا افرادی که  فعالیت‌های ورزشی خود را در باشگاه‌ها انجام می‌دهند، کمتر از افراد دیگر مرتکب جرم می‌شوند.

در نتیجه می‌توان گفت که رابطه ورزش و جرم زمینه‌ای است که هنوز نیازمند تحقیقات بیشتری است تا ماهیت این رابطه روشن‌تر و ابعاد و عوامل موثر در آن شناسایی شود. این پژوهش در مجله مطالعات راهبردی ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید