شرح وظايف مسئول اماكن ورزشي دانشگاه

حقوق ورزشی

شرح وظايف مسئول اماكن ورزشي دانشگاه

جهت آشنایی شما مخاطبان ارجمند برخی از نکاتی که مسئول اماکن ورزشی باید رعایت کند را بصورت تمثیلی از دانشگاه ارائه می نمائیم. و از این رو ضرورت فراگیری دانش و کسب آموزش حقوق ورزشی را بیش از پیش درک خواهیم کرد.

حضور مستمر مربي در محل فعاليت هاي ورزشي

يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسياري از خطرها و حوادث ورزشي شود، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربي در صحنه فعاليت ورزشي است، پس حضور فيزيكي و مستمر معلم يا مربي ضروري مي باشد . بنابراين مربيان هرگز نبايستي به هيچ بهانه اي محل ورزش و فعاليت تيم يا شاگردان خود را ترك نمايند و در صورت اضطرار و ترك ضروري محل بايد جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار به جاي خود انتخاب نمايند ودر صورت نبود جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار كلاس ورزشي را تعطيل نمايند .

 

۱- هماهنگي با مديريت در خصوص ارائه خدمات به تيم و كلاسهاي تربيت بدني طبق برنامه تنظيمي.

۲- مسؤول نظارت برحسن اجراي فعاليت هاي شركت خدماتي و تأسيساتي در اماكن فوق.

۳- تأييد حسن انجام كار نفرات خدماتي و نظارت مستمر بر فعاليت آنان.

۴- كنترل و نظارت بر مرخصي هاي ساعتي و روزانه كادرخدماتي .

۵- درخواست وسايل مورد نياز سالنها -از قبيل (وسايل تاسيساتي ,روشنايي و…

۶- هماهنگي با مربيان و مدرسان تربيت بدني و مسؤولين تيمهاي استفاده كننده از سالنها و ميادين ورزشي.

۷- هماهنگي با مسئول اجرايي مسابقات ورزشي ومسؤول برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليتهاي ورزشي دانشجویان و كاركنان.

۸- درخواست وسايل ورزشي براي سالن.

۹- معرفي افراد استفاده كننده ازسالن جهت دريافت كارت ورزشي و بيمه ورزشي.

۱۰- كنترل ونظارت برورود وخروج افراد استفاده كننده از سالن .

۱۱- تاييد ماهانه كاركنان خدماتي هرسالن توسط مسئول سالن ازلحاظ حسن انجام كار جهت پرداخت

حقوق ماهانه وچگونگي دريافت اضافه كاري .

۱۲- اجراي كارهاي عمراني و تاسيساتي مكانهاي ورزشي

۱۳- تنظيم برنامه سالنها و اماكن ورزشي

۱۴- عقد قرارداد با شرکت‌ها و ادارات برای واگذار ی تایم‌های خالی سالن‌ها.

۱۵- رسيدگي به وضعيت عمومي سالنهاي اماكن ورزشي.

۱۶- تجهيز نمودن سالن‌های ورزشي به كيف پزشكي و جعبه کمک‌های اولیه.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید