فلسفه عدم جرم انگاری حوادث ناشی از عملیات ورزشی

حقوق_ورزشی

فلسفه عدم جرم انگاری حوادث ناشی از عملیات ورزشی در سیاست کیفری ایران از منظر حقوق ورزشی

حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد. سیاست کیفری ایران عمل ورزشکارانی را که در جریان فعالیت های ورزشی منجر به حادثه ای می شود جرم نشناخته و مستوجب ضمانت اجرای کیفری نداسته است؛ از این رو مقنن «حوادث ناشی از عملیات ورزشی، را از عوامل موجه جرم تلقی کرده است. موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است. اولا رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب ثانیا قبول خطرهای متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولا شرکت در آن فعالیت های ورزشی کاشف از آن است؛ مبنای فقهی، رویه قضایی و نقش اجتماعی ورزش به فلسفه عدم جرم انگاری حوادث ناشی از عملیات ورزشی در سیاست کیفری ایران پرداخته شده است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید