متن مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چه بود؟

حقوق_ورزشی

متن مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چه بود؟

ماده‌های حذفی اساسنامه کمیته المپیک پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و اصلاحات صورت گرفته بر اساس مصوبه هیات وزیران، مشخص شد.

ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به پیوست برای اقدام معمول به شورای نگهبان ارسال کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده بود.

در همین راستا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان، در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹، به معاون اول وقت رییس جمهوری اعلام کرد که اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در رابطه با آن اعلام نظر و ایرادات وی اعلام شد.

پس از آن، مصوبه اصلاحی هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای نگهبان ارجاع و اعلام شد که بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۶۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، اصلاحات لازم جهت رفع ایرادات آن شورا در جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران تصویب شده است.

بر اساس این مصوبه اصلاحی که شامل ۱۹ بند و از سوی هیات وزیران به شورای نگهبان اعلام شده است و در پی آن مواد ۲۲، ۳۲ و ۳۳ اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، حذف شده است.

همچنین بند (۷) ماده (۳) و نیز جزء (پ) بند (۱) و جزء (پ) بند (۲) تبصره (۷) از دیگر مواردی است که بر اساس اعلام هیات وزیران به شورای نگهبان در اساسنامه کمیته ملی المپیک حذف می‌شود.

ماده ۲۲ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

ماده ۳۲ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

ماده ۳۳ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

بند (۷) ماده (۳) اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

جزء (پ) بند (۱) و جزء (پ) بند (۲) تبصره (۷) ماده (۵) اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید