محرومیت ورزشکار بدون کشف ماده نیروزا

حقوق_ورزشی

محرومیت ورزشکار بدون کشف ماده نیروزا

به گفته دبیرکل نادو، نمونه گیری و کنترل دوپینگ با استفاده از پاسپورت بیولوژیک اینگونه است که با انجام آزمایش خون، غلظت «هموگلوبین»، «هماتوکریت» و «رتیکو لوسیت» اندازه گیری و چارت می‌شود. این نمونه‌ها در نوبت‌های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند. در صورتیکه تغییرات سوپر فیزیولوژی خارج از محدوده فیزیولوژیک دیده شود، حدس زده می‌شود که ماده نیروزا استفاده شده است. به همین دلیل به صورت غیرمستقیم و بدون کشف ماده یا داروی ممنوعه، ورزشکار محروم می‌شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید