ورزشکار در مواجه با دوپینگ چه حقوقی دارد؟

حقوق_ورزشی

ورزشکار در مواجه با دوپینگ چه حقوقی دارد؟

در رابطه با روند مدیریت نتایج نمونه دوپینگ از ورزشکاران در مرحله اول پس از اخذ نمونه دوپینگ از ورزشکار، اعلام نتایج مثبت از سوی آزمایشگاه و اثبات مواد تخلف از قوانین دوپینگ مدنظر قرار می گیرد.

بررسی پیشینه ورزشکار اعم از داشتن TUE معتبر(معافیت استفاده درمانی ورزشکاران)، داشتن سابقه تخلف، بررسی استاندارد نمونه‌گیری و بررسی استاندارد آزمایشگاه‌ها در مرحله بعدی در دستور کار قرار دارد.

در مرحله بعد، صدور تعلیق موقت انجام می‌شود،  تعلیق موقت اجباری بر اساس وجود یافته آزمایشگاهی برای مواد و روش‌های غیرخاص و نیز تعلیق موقت اختیاری بر اساس وجود یافته آزمایشگاهی برای مواد و روش‌های خاص در این مرحله انجام می‌شود.

سپس ارسال ابلاغ اولیه تخلف در مرحله بعد و  اعلام شرایط پرونده بر اساس یافته‌ها و شواهد موجود، اعلام عواقب ناشی از تخلف و نیز اعلام شرایط حذف یا کاهش دوره محرومیت در مرحله ابلاغ اولیه تخلف، مدنظر قرار می‌گیرد.

ورزشکار مجاز می باشد به درخواست آنالیز نمونه B یا پذیرش داوطلبانه تعلیق موقت و نیز ارائه توضیحات، اسناد و مدارک در مورد نحوه ورود ماده ممنوعه به بدن ورزشکار از جمله حقوق ورزشکار در این مرحله است.

ورزشکار طی مهلت ۱۰ روزه‌ای برای ارسال مدارک و درخواست‌ها می تواند اعتراض خودش را اعلام کند. و از سه طریق می تواند دفاع نماید یعنی حضور در مراحل دادرسی، ارائه اسناد و مدارک یا احضار شهود توسط ورزشکار سه موردی هستند که در روند دادرسی توسط ورزشکار می‌توانند مدنظر قرار گیرند.

حالا چشم پوشی از دادرسی توسط ورزشکار منجر به صدور رای مستقیم بدون حضور ورزشکار می‌شود، پذیرش اولیه تخلف و قبول مجارات که منجر به یکسال کاهش محرومیت برای محرومیت‌های ۴ ساله و بیش‌تر است.

پس از این مرحله، مهلت ۷ روزه‌ای برای ارائه پاسخ و انتخاب نحوه ادامه دادرسی توسط ورزشکار وجود دارد، ارسال مدارک و اسناد و دفاعیات ورزشکار به شورای صدور رای، صدور حکم اولیه، مهلت ۲۱ روزه جهت تقاضای استیناف به ترتیب مراحل بعدی را تشکیل می دهند.

در صورت مثبت بودن درخواست استیناف خواهی، پرونده به شورای استیناف ارسال می‌شود و صدور حکم نهایی انجام و در نهایت اعلام عمومی می‌شود و در صورتی که پاسخ مربوط به استیناف خواهی منفی باشد، ورزشکار با اعلام رای عمومی مواجه خواهد شد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید