کمیته انضباطی

حقوق_ورزشی

کمیته انضباطی

جلسات کمیته انضباطی فارغ از تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. رسیدگی اصولا حضوری و تصمیم مقتضی به طرفین ابلاغ می گردد.

درصورتیکه اصحاب دعوا نسبت به تصمیم اعتراضی داشته باشند ظرف ۱۰ روز بصورت مکتوب به دبیر کمیته انضباطی ارائه می نمایند و دبیر کمیته جهت رسیدگی تجدیدنظرخواهی پرونده را به کمیته استیناف ارجاع می دهد، این کمیته در صورت لزوم به اخذ توضیح طرفین را دعوت و در غیر این صورت رسیدگی و مبادرت به صدور تصمیم نهایی می نماید، این تصمیم قطعی و لازم الاجرا می باشد.

این تصمیم حسب مورد قابل رسیدگی مجدد در دادگاه صالح می باشد، و طرح دعوا در دادگاه صالح برابر با تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد و باید توجه داشت که این طرح دعوا مانع اجرای تصمیم کمیته استیناف نمی باشد و اجرای حکم را تعلیق نمی کند مگر در مواردی که احتمال ضرر زیاد باشد و قانون مقرر کرده باشد، و نکته آخر اگر طرفین دعوا از روئیت رای امتنا و اعتراض را در زمان مقتضی نسبت به تصمیم بدوی بصورت مکتوب ارائه نکنند حق تجدید نظرخواهی(استیناف) را از خود سلب کرده اند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید