شرایط لازم برای پست وزارت و معاونت وزارت ورزش

حقوق_ورزشی

شرایط لازم برای پست وزارت و معاونت وزارت ورزش

يك وزير خوب بايد ويژگي ها، قابليت ها و توانايي هاي چندگانه اي داشته و در راس همه آنها، بايد مديري خوب، با انديشه هاي بزرگ باشد. باتوجه به حقوق ورزشی با نگاه مقدماتی و نزدیک به موضوع در مقاله ذیل شما مخاطب ارجمند را با ویژیگی های مدیری و معاونی که نزدیک به کرسی می باشد آشنا می کنیم.

مطابق قوانين و رويه هاي موجود كشور، انتخاب وزرا توسط رئيس‌جمهور و با راي اعتماد مجلس انجام مي پذيرد كه معمولا با بازتاب ديدگاه هاي متفاوت، شروط مختلف و گاه متعارضي در انتخاب وزرا همراه است. در كشورهاي توسعه يافته، نامزدهاي وزارت از طريق مسيرهاي حزبي ارزيابي مي‌شوند، اما در ايران به‌دليل نبود نظام حزبي، شرايط احراز مدون، قانوني و تعريف‌ شده‌اي براي نامزدي وزارت وجود ندارد. در اين شرايط وزرا توسط رئيس جمهور با تعامل با ساير مراكز و مراجع قدرت پيشنهاد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس معيارهاي كلي، عرفي، كيفي و سوابق اجرايي و گاه ديدگاه هاي جناحي به ارزيابي نامزد پست وزارت مي پردازند. از آنجايي كه همه كاركنان دولت، در همه سطوح از كارمند جزء گرفته تا رئيس جمهور، از مراحل گزينش هاي ايدئولوژيكي و عقيدتي مختلف مي گذرند، در اين ياداشت فقط به جنبه غير ايدئولوژيك و غير عقيدتي شرايط احراز پست وزارت پرداخته مي شود.
وجه مشترك همه تعاريف مديريت عبارت است از كاركردن با افراد و گروه هاي مختلف و هدايت و رهبري آنها براي تحقق همه اهداف سازماني. در علم مديريت جديد كاركردهاي اساسي مدير عبارتند از: برنامه ريزي، سازماندهي، انگيزه سازي، ايجاد ارتباط و هماهنگي، ارزيابي، نظارت و كنترل. اين مجموعه از وجوه مديريت در تعامل با يكديگر هستند.
در ذيل اهم ويژگي هايي كه يك وزير ذيصلاح بايد دارا باشد، به طور خلاصه ذكر مي شود.
۱) ويژگي مديريتي :
وزير بايد به علم و هنر مديريت جهت بكارگيري موثر و كارآمد منابع مادي، معنوي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل براي دستيابي به اهداف وزارتخانه در چارچوب تفكر استراتژيك و آينده نگر و تحول ساز مجهز باشد.
براي وزيران و مديران ارشد، درك مباني سياستگذاري عمومي و مديريت استراتژيك در راستاي ارتقاء و پيشرفت اهداف بخش يا سازمان متبوعه، نسبت به تخصص فني و وظيفه اي، از اهميت بيشتري برخوردار است. هرچند تسلط فني و وظيفه اي بر حوزه وزارت ذيربط بدون ترديد يك مزيت است، بر اين اساس توصيه مي شود در صورت امكان، وزير از بين مديران ارشد حوزه تخصصي وزارت با سوابق درخشان مديريتي انتخاب شود.
مهمترين ويژگي هاي مديريتي يك وزير عبارتند از: مهارت بالاي ارتباطي، آينده نگري و تفكر راهبردي، كل نگري و نگرش فرآيندي و خلاق، برنامه ريزي هدف گرا، هماهنگي و هدايت، نظارت و كنترل و همچنين داراي سوابق مديريتي پلكاني شامل مديريت پايه، عملياتي، اجرايي، مياني و ارشد.

۲) ويژگي تفكر استراتژيك و سيستمي
علاوه بر تسلط بر مديريت استراتژيك، در زمينه تفكر استراتژيك در سه عرصه زير تبحر داشته باشد:
– انسجام بخشي و سازماندهي : متحد كردن بينش ها و رويكردها با يكديگر جهت خلق يك مدل بهينه و كارا در مديريت بخش و وزارتخانه و سازماندهي نيروها در راستاي راهبردها
– رقابتي كردن: خلق سيستمي از استراتژي ها براي دستيابي به مزيت رقابتي در فعاليت هاي بخش و وظايف.
– پشتيباني كردن: رهبري مديران ستادي، صفي و اجرايي در سطوح مختلف ملي، منطقه اي و محلي براي آنكه استراتژيك فكر كنند و استراژيك عمل كنند تا استراتژي ها اجراي شوند.

۳) ويژگي حكمراني خوب
وزير بايد به عنوان نماينده ارشد دولت، مشخصه هاي يك حكمران خوب را داشته باشد . مهمترين اين مشخصه ها به شرح زير است:
– پاسخگويي: وزير به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيردر حوزه وزارت بايد در قبال همه تصميمات و اقدامات و اتفاقات پاسخگو باشند.
– مشاركت: مشاركت فراگير و لحاظ كردم نظرات همه افراد متخصص، ذينفعان و ذيمدخلان، بايد در تصميم‌گيري‌ها و مديريت اعمال شود.
– كارآيي و اثربخشي: تامين نيازهاي جامعه، توام با بهترين استفاده از منابع در دسترس.
– اجماع محوري: ميانجي گري بين ديدگاه‌ها و منافع مختلف و نيز چگونگي دستيابي به اجماع عقلي.
– مسئوليت‌پذيري: نهادها و فرايندها بايد به همه ذي‌نفعان به نحو مقتضي خدمات ارائه دهند و در قبال رفتارها و پيامدهاي انجام وظايف خود مسئوليت پذير باشند.
– انصاف و عدالت: همه افراد بايد از فرصت‌ها بهره‌مند شوند، بويژه اقشار آسيب‌پذير. بطور كلي بايد براي ايجاد محيطي نهادي كه شهروندان در آن محيط ميان خود از يك طرف و وزارت و امور مرتبط از سوي ديگر تعامل برقرار كنند، تلاش شود.
– شفافيت: اطلاعات، برنامه ها و عملكرد بايستي بصورت شفاف، صريح و صحيح و به سهولت در دسترس همه قرار گيرد.
– حاكميت قانون: وزير بايد بتواند مطابق قوانين و ضوابط، منصفانه و درست عمل كند و از حقوق افراد حفاظت كند .

۴) ويژگي آينده نگري و آينده پژوهي
آينده نگري و داشتن رويكرد خلاقانه و تفكر تركيبي در راستاي دستيابي به وضعيت مطلوب.

۵) ويژگي سياستگذاري عمومي، اجرا و پايش سياست ها
هر جنبه از زندگي انسان كه به نوعي به تصميمات دولت يا نهادهاي عمومي و غيردولتي بستگي دارد به حوزه سياستگذاري عمومي تبديل شود. توانايي سياستگذاري و رهبري اجرا و پايش آنها از اهميت ويژه اي دارد.

۶) ويژگي تسلط نسبي بر نظريه بازي ها
تسلط نسبي يا دستكم آشنايي با نظريه بازي ها در راستاي سياستگذاري به منظور انتخاب عقلاني در موقعيت رقابتي و تعامل با نقش آفرينان، ذينفعان و ذيمدخلان براي دستيابي به نتايج برد- برد، اهميت زيادي دارد.

۷) ويژگي ريسك پذيري معقول
وزير بايد بايد داراي توان ريسك پذيري مبتني بر عقلانيت و درك شرايط حال و آينده و عقلانيت باشد.

۸) ويژگي تحول طلبي و نو انديشي
وزير بايد تحول گرا، نوانديش بر اساس شرايط عيني و ذهني جامعه و واقع گرا جهت ايجاد تحول و پيشرفت و اصلاح امور دربخش و وزارتخانه ذيربط باشد.

۹) ويژگي وسعت نظر
وزير بايد داراي ديدگاهي وسيع ،كل نگر و فراجناحي در راستاي پيشرفت بخش ذيربط و در راستاي منافع ملي باشد. بر اين اساس انتخاب مديران و مسئولان بايد بر اساس تخصص، تجربه، وجدان كاري و تعهد خدمت به كشور و منافع ملي، صرفنظر از جنسيت، قوميت، مذهب و وابستگي جناحي باشد.

۱۰) ويژگي مشورت و قاطعيت در تصميم گيري
تصميم گيري بر اساس نتايج مشاوره با اهل علم وفن حوزه ذيربط و قاطعيت در اتخاذ تصميم نهايي و پيگيري آن.
لازم است اين ويژگي ها در برنامه هاي نامزد پست وزارت بازتاب يابد. بايد بين برنامه وزير و برنامه وزارتخانه تفاوت قائل شد. برنامه وزارتخانه شامل برنامه هاي جاري، ميان مدت و بلند مدت است كه در چارچوب وظايف و ماموريت هاي قانوني وزارت ذيربط و همچنين برنامه هاي مصوب توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنكي كشور شكل گرفته است؛ در حالي كه برنامه وزير، تمشيت امور روزمره، نحوه تحول و حركت راهبردي يك وزارتخانه براي تحقق اهداف، برنامه ها و انجام بهينه وظايف و ماموريت ها را نشان مي‌دهد. برنامه وزير بايد متجلي ۱۰ ويژگي برشمرده شده باشد. اين برنامه بايد در چهار حوزه رويدادها، روندها، آينده نگاري و اقدام‌ها، مورد كند و كاو قرار داد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید