جایگاه روانشناسی در حقوق ورزشکار

حقوق_ورزشی

جایگاه روانشناسی در حقوق ورزشکار

 در این مقاله سعی شده تا موارد کاربردی روانشناسی ورزشی در رابطه با صیانت از حقوق مادی و مهنوی ورزشکار بصور کاربردی ارائه گردد. ۱۰ دلیل برای وجود عوامل روانشناختی موثر بر عملکرد ورزشی، وجود دارد.  روانشناسی علم مطالعه رفتار انسان و روانشناسی ورزشی مطالعه رفتار ورزشی و کاربرد یافته های روانشناسی برای بهبود عملکرد و ارتقای تندرستی است. از حوزه‌های مهم مورد مطالعه روانشناسی ورزشی که به ویژه در آمادگی قهرمانان کاربرد دارد، آمادگی روانی برای عملکرد است که ورزشکار را برای مسابقه آماده می سازد. و حقوق ورزشکاران را دارای ضمانت اجرای رفتار می نماید از جهت تسلط به خود و مسئولیت پذیری، تا حداقل در مواردی که رضایتمندی کافی از عملکرد در زمین مسابقه حادث شد ورزشکار کوتاهی را بپذیرید یا در موارد بحران و یا حتی ناداوری ورزشکار بتواند شرایط محیطی مسابقه را کنترل و پیامد خشم را در خویش کنترل نماید تا بتواند جهت صیانت از حقوق از دست رفته خود اقدام شایسته با حفظ اخلاق ورزشی داشته باشد.

روانشناسی ورزشی، فرصتی را برای ورزشکاران تیم های مختلف فراهم می سازد تا در کنار تقویت عوامل جسمانی و فنی به تقویت آمادگی روانی در رشته ورزشی خود بپردازند و توانایی های خود را در همه ابعاد تکامل بخشند.

اهمیت روانشناسی در ورزش

روانشناسی ورزش به ما کمک می کند تا بتوانیم رفتار ورزشکار را پیش بینی کنیم. عملکرد هر فرد تحت تاثیر عوامل روانشناختی و زیست شناختی متعدد می تواند بسیار متغیر باشد و امروزه بسیاری از روانشناسان ورزش تا اندازه زیادی به صورت تخصصی عمل می کنند؛ برای مثال برخی از روانشناسان ممکن است در حوزه انگیزش تخصص پیدا کنند و در حوزه انگیزش به پژوهش بپردازند، همچنین مربیان را در حوزه انگیزش آموزش می‌دهند و احتمالا در زمینه بهبود انگیزش به ورزشکاران کمک کنند.

روانشناسی ورزش می تواند اثرات مطلوب زیادی داشته باشد اما مهم ترین این اثرات شامل کمک در شناسایی و حل مشکلات ورزشکاران، کمک به نحوه واکنش های ورزشکاران تحت شرایط استرس زا، کمک به کشف ویژگی های معلمان و مربیان، کمک به اندازه گیری اختلالات روانشناختی، درک بهتر ورزشکاران و نیروهای پویای روانشناختی اجتماع موثر بر ورزشکاران در هنگام کارگروهی مفید و نیز برخورداری از دانش روانشناسی ورزش برای کنترل عوامل منفی جهت بهبود عملکرد فردی مفید است.

همچنین دانش روانشناسی ورزش به مربیان و معلمان کمک می کند تا توانایی بالقوه ورزشکاران را به بالفعل تبدیل کنند، به مربیان کمک می کند تا رفتار بازیکنان را درک کرده و با چگونگی تغییر و اصلاح رفتار برای بهبود عملکرد آشنا شود و در عین حال به معلمان و مربیان کمک خواهد کرد تا محدودیت ها و قلمرو یاد گیرنده را درک کرده و با شیوه ایجاد انگیزه در آنها آشنا شود.

اطلاع از تفاوت های فردی و انگیزش به معلمان و مربیان کمک خواهد کرد تا افراد را به طور موثری آموزش دهند و اگر مربی از فاکتورهای روانشناختی متعدد برای تیم های مختلف اطلاع داشته باشند می تواند در گزینش بازیکنان موفق تر باشند، در نهایت روانشناسی ورزش کمک خواهد کرد تا بازیکنان با تجزیه و تحلیل کار خود عملکردشان را بهبود بخشند.

اهمیت حقوق ورزشی

حقوق ورزش یا حقوق ورزشي یکي از گرایش های علم حقوق است که به برسي حوادث در ورزش مي پردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعي است وعملیات وفعالیت های ورزشي قهرماني جزئي از این مجموعه است. به طور کلي مي توان گفت که منظور از حوادث ورزشي تمامي جرائم وشبه جرائمي است که توسط ورزشکاران ،معلمین ،مربیان ،مدیران،تماشاگران وسازندگان وتولیدکنندگان لوازم وتجهیزات وامثال آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام مي گیرد.موضوع این وقایع ممکن است سلامتي ،جان،اموال ،حیثیت ،شرافت وسایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند. گستره کمي وکیفي موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار مي سازد وآنگاه که با دقت به جایگاه حیاتي واساسي ورزش درمیان سایر نهادهای اجتماعي توجه شود ضرورت آگاهي از محتوای این رشته برای نظام قضائي کشور وبه ویژ همه کساني که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر مي گردد.

موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتي است که در عرصه ورزش واقع مي شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد مي کند و شرط اساسي خلاف قانون بودن آن هاست که با عناویني چون جرم ، شبه جرم ، خطای محض ، عمد و غیر عمد طبقه بندی مي شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات مي نامند مطرح مي شود که این مجازات ها بر اساس نوع ، شدت و …. جرایم متفاوت مي باشد . اما مي توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهي های حقوقي جامعه ورزش جلوگیری و کاهش حوادث ناشي از ورزش ، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش ، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشي ، مطلع نمودن جامعه ورزش از پي آمدهای حقوقي تخلفات در ورزش حفظ نمودن سلامتي جسمي و رواني و حیثیتي ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشي از مسئولیت های قانوني ، مي باشد.

۱۰ دلیل برای وجود عوامل روانشناختی موثر بر عملکرد ورزشی شامل تفاوت اجرا هنگام تمرین در مقایسه با مسابقه، تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد در حضور تماشاگران، تغییرپذیری اعتماد به نفس، اضطراب و ترس هنگام مسابقه، آگاه نبودن از دلیل و انگیزه شرکت در رقابت، نسبت دادن ارزش خود به توانایی ها در اجرای ورزشی، تغییر پذیری در تمرکز توجه، عملکرد ضعیف پس از برگشت به حالت اولیه از آسیب دیدگی، توسل به شیوه های مختلف برای رسیدن به اوج عملکرد و تاکید نتایج بسیاری از تحقیقات بر اهمیت توجه به ابعاد روانشناختی ورزشکاران است.

ورزشکار و روانشناس ورزشی

ورزش تنها حوزه ای است که به شکل گیری و اصلاح رفتار ورزشکاران می پردازد و آن ها را مورد مطالعه قرار می دهد. ورزشکار به عنوان یک فرد و با شخصیت منحصرد به فرد با روانشناسی فردی مرتبط است و به عنوان عضو یک تیم و به عنوان یک موجود اجتماعی با روانشناسی اجتماعی در ارتباط است. ورزشکار به عنوان یک پدیده در حال رشد، در روانشناسی رشد نیز مورد مطالعه قرار می گیرد و به عنوان یک فراگیر در روانشناسی تعلیم و تربیت مطرح می شود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید