نمونه قرارداد اسپانسری ورزشی

حقوق_ورزشی, قرارداد_اسپانسری_ورزشی, قرارداد_ورزشی, امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید

نمونه قرارداد اسپانسری ورزشی

یک نمونه قرارداد اسپانسری ورزشی در ذیل جهت آشنایی شما مخاطب گرانمایه ارائه کی گردد، لازم به ذکر می باشد به دلیل تخصصی بودن نگارش قرارداد صرف کپی برداری از متن ذیل بدون اخذ مشورت از وکیل دادگستری بصورت کامل خواسته شما را اجابت نخواهد کرد، لذا مستدعی است جهت صیانت از حقوق مادی و معنوی خود با وکیل دادگستری مشاوره فرمائید.

ماده ۱-طرفین قرارداد :

این قرارداد در تاریخ ………………… در شهرستان ………. فیمابین باشگاه فرهنگی ورزشی …………به شماره ثبت ………………… به مدیریت و امضاء مجاز آقایان ………… به عنوان رئیس هیئت مدیره و ………………به عنوان مدیرعامل به نشانی تهران……………..که از این پس در این قرارداد باشگاه نامیده خواهد شد از یک سو و از طرف دیگر شرکت …………………………….. به شماره ثبت ……………………. و امضاء مجاز آقایان …………. به سمت رئیس هیئت مدیره و  ………….به سمت مدیرعامل به نشانی ……………………………………………………………………….. که از این پس در این قرارداد اسپانسر نامیده می شود منعقد گردید.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

حمایت مالی و سرمایه گذاری و تامین منابع مالی درجهت استمرار توسعه فعالیت باشگاه که در زمینه … حرفه ای است توسط اسپانسر و تسهیل در امور مربوطه با حمایت مالی وفق این قرارداد و قراردادهای آتی که با ترویج و تبلیغ برند و خدمات و محصولات مورد تقاضای اسپانسر توسط باشگاه به روشها و مصادیق موصوف در این قرارداد می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد بر اساس توافق طرفین …………………. ریال است که توسط اسپانسر پرداخت خواهد شد .نحوه پرداخت مبلغ مزبور به شرح ذیل مورد توافق قرار گرفت:

الف: مبلغ ……………………… ریال معادل …………………. تومان که ………………. درصد از کل مبلغ را شامل می شود همزمان با انعقاد قرارداد که از سوی اسپانسر به باشگاه پرداخت خواهد شد

ب: مبلغ ………………………. ریال معادل ………………….. تومان که ………………درصد ار کل مبلغ قرارداد را شامل می شود در هفته ………. برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران در فصل …………که از سوی اسپانسر به باشگاه پرداخت خواهد شد.

ج:مبلغ ………………………. ریال معادل ………………….. تومان که ………………درصد از کل مبلغ قرارداد را شامل میشود در نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران در فصل سیزدهم که از سوی اسپانسر به باشگاه پرداخت خواهد شد.

د:مبلغ ………………………. ریال معادل ………………….. تومان که ………………درصد از کل مبلغ قرارداد را شامل میشود در هفته۲۴  لیگ برتر فوتبال ایران در فصل سیزدهم که از سوی اسپانسر به باشگاه پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ امضاء ( تاریخ …../……./……الی ……../………./……..) به مدت …………… روز

کاری اعتبار دارد در صورتی که طرفین موفق به تامین موارد خواسته شده از طرف سرمایه گذار نشوند و مدت هم منقضی گردد ، این قرارداد قابل فسخ خواهد بود و طرفین هیچگونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت.

ماده ۵- تعهدات عمومی طرفین:

۱-۵- کلیه مدارک و اطلاعات موضوع این قرارداد باید به صورت محرمانه و امانت ( چه از طرف باشگاه و چه از طرف اسپانسر ) نزد طرفین باشد و طرفین ضامن حفظ آن هستند.

۲-۵- طرفین با امضای این قرارداد تعهد خود را مبنی بر اجرای مفاد آن اعلام می دارند.

۳-۵- هرگونه تغییر و تفسیر در مواد این قرارداد که طرفین ضروری و لازم بدانند در صورت توافق به صورت الحاقیه به این قرارداد اضافه خواهد شد.

۴-۵- نحوه تبلیغ نام و برند محصولات و خدمات مورد نظر اسپانسر توسط باشگاه بر اساس عرف معمول و متداول باشگاههای موجود در لیگ برتر ایران خواهد بود ومصادیق و موارد عمده و خاص آن بدین شرح خواهد بود:

الف)درج لوگو و نام برند مورد نظر اسپانسر که عبارت خواهد بود از لوگو ………….. و نام فارسی ………………..روی قسمت جلوی لباس اعضای تیم … اعم از بازیکن و کادر فنی در مسابقات رسمی و دوستانه لیگ برتر فصل ………..

ب)درج نام برند مورد نظر اسپانسر که عبارت خواهد بود از نام ……….. قسمت پشت لباس به انگلیسی با عبارت ………….در بالای شماره پیراهن بازیکن و پشت لباس اعضای کادر فنی و پزشکی و تدارکات برای مسابقات رسمی و دوستانه لیگ برتر فصل ………

ج)درج لوگو و نام برند مورد نظر اسپانسر که عبارت خواهد بود از لوگو ……………… و نام …………………..در رو و پشت کلیه البسه تمرین و کادر فنی و تدارکاتی و پزشکی و تیم فوتبال بزرگسال در لیگ برتر فصل …………….  در روزهایی که ایشان برای مسابقه و یا تمرین در اختیار باشگاه می باشند.

د)درج لوگو و پیوند فعال سایت اسپانسر در سایت باشگاه

ه)درج لوگوی اسپانسر روی سربرگ های باشگاه

و)درج لوگوی اسپانسر روی بنرها و هرگونه اعلامیه و آگهی مربوطه باشگاه اعم از مدارس فوتبال، تیم های پایه ، کمپ های استعدادیابی و تورنمنت های دوستانه و ساختمان ستاد باشگاه

ز)ترویج نام و خدمات اسپانسر با تصریح به نام ………………….. در رسانه های گروهی بوسیله بازیکنان و کادر فنی و مدیران و کارکنان باشگاه وفق برنامه های باشگاه و نیز این قرارداد.

ح)پخش تیزر تبلیغاتی اسپانسر قبل از شروع مسابقات و در بین دو نیمه از اسکوربورد استادیوم اختصاصی باشگاه .

ط)پخش تیزر تبلیغاتی اسپانسر در سایت باشگاه.

ی)تبلیغات محصولات اسپانسر از طریق بازیکنان و کادر فنی و چهره های شاخص و مدیران باشگاه

ک)نصب سنجاق سینه با لوگوی اسپانسر روی البسه رسمی کادر اداری و ستادی باشگاه و کادر فنی و بازیکنان.

۵-۵- طرفین قرارداد متعهد هستند کلیه مقررات و آیین نامه های موجود در راستای موضوع قرارداد را رعایت بنمایند.

۶-۵- اسپانسر کلیه خساراتی که ناشی از تاخیر وی در پرداختها متوجه باشگاه شود را باید پرداخت نماید . احراز میزان دقیق خسارت با نظر داور مرضی الطرفین خواهد بود.

۷-۵- باشگاه در صورت تاخیر اسپانسر در پرداختها می تواند از ارائه خدمات موضوع قرارداد بدون آنکه اسپانسر حق اعتراض داشته باشد خودداری نماید.

ماده ۶- پیش بینی شرایط خاص:

کلیه قواعد و مقررات در شرایط خاص مطرح در قانون تجارت در این قرارداد مجرا است ضمن اینکه در زمان قوه قهریه و شرایط خاص اجرای قرارداد تا رفع آن به تعویق می افتد و در صورت استمرار با توافق طرفین و در صورت بلا مانع شدن قرارداد کلیه تعهدات طرفین ساقط می گردد. فلذا در صورت بروز هر یک از این عوامل طرف حادثه دیده مکلف است از طریق اظهار نامه وفق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی طرف دیگر را مطلع نماید . همچنین تعریف فورس ماژور در این قرارداد موارد مصرحه در قانون مدنی می باشد.

ماده ۷- حل اختلاف:

هر اختلافی که در تفسیر یا اجرای این قرارداد حادث شود با ارجاع به آقای …………………… به نشانی ………………………..به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد و نظر داور مرضی الطرفین با درخواست هر یک از طرفین صادر خواهد گردید برای طرفین قطعی و غیر قابل اعتراض لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد و قابل استناد در تمامی مراجع قضایی و شبه قضایی و انضباطی نیز ارگانهای ورزشی اعم از فدراسیون و کمیته انضباطی می باشد داور مرضی الطرفین با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود . طرفین حق طرح هرگونه دعوی را در جهت مخدوش نمودن نظر داور به این دلیل از خود سلب و ساقط نموند.

ماده ۸- اقامتگاه قرارداد طرفین

اقامتگاه قراردادی طرفین همان است که در ماده ۱ این قرارداد ذکر شده است و انجام کلیه مکاتبات به نشانی های مذکور در حکم ابلاغ به طرف دیگر می باشد. در صورت تغییر در نشانی های فوق مراتب می بایست به طور کتبی به طرف دیگر اعلام شود تا پیش از دریافت اعلامیه یاد شده کلیه مکاتبات ، مراسلات، اظهار نامه ها به نشانی های سابق ابلاغ شده محسوب می گردد.

ماده ۹- نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۹ ماده و چهار نسخه متحد المتن و با اعتباری یکسان در تاریخ ……………….. ضمن عقد خارج لازمی تنظیمی و توسط طرفین امضاء و مبادله گردید.

باشگاه                                                                             اسپانسر

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید