ورزشکارانی که برای تست دوپینگ در دسترس نباشند ۲ سال محروم می شوند!

حقوق ورزشی و دوپینگ

ورزشکارانی که برای تست دوپینگ در دسترس نباشند ۲ سال محروم می شوند!

قصور در دسترس بودن ورزشکار معادل دو سال محرومیت در پی خواهد داشت و هر ورزشکار ملزم است تا هر زمان برای دادن نمونه دوپینگ آمادگی داشته باشد.

 طبق بند ۲.۴ از مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ ایران، سه نوبت ثبت اشکال در الزامات «Where abouts» تخلف محسوب می‌شود و ورزشکارانی که سه نوبت اشکال در الزامات Where abouts شامل تلفیقی از غیبت در آدرس ثبت شده (Missed test) یا عدم ثبت آدرس (Filling failure) برای آن‌ها ثبت شود به مدت دو سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم خواهند شد.

طبق دستورالعمل استاندارد نمونه گیری وادا، ثبت غیبت از تست (Missed test) صرفا بر اساس گزارش افسر کنترل دوپینگ مامور شده برای نمونه گیری اتفاق می‌افتد و با بررسی پروفایل آدامز هر ورزشکار، عدم ثبت محرز می‌شود و چنانچه تخلف بند ۲.۴ برای ورزشکار محرز شود مطابق بند ۱۰.۳.۲ مقررات، ورزشکار برای دو سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم می‌شود.

بر اساس این مطلب که از سوی فرزاد شارکی، قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (ایران نادو) تهیه شده و در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: در سال جاری حکم محرومیت دو ورزشکار که تخلف قصور آنان محرز بود صادر شد و قوانین سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ بسیار شفاف، جدی و غیر قابل انعطاف است و از این رو توجه کافی به قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی فدراسیون‌های ورزشی، مربیان تیم‌های ملی، ورزشکاران و تمامی دست اندرکاران ورزش برای پیشگیری از محرومیت های ناخواسته ناشی از سهل انگاری ضروری به نظر می‌رسد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید