برسی بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی

حقوق ورزشی

با عنایت به گستردگی دامنه ورزش در حوزه های مختلف جامعه بشری و لزوم رشد و تعالی قوانین مربوط به حقوق افراد در مناسبات ورزشی، متاسفانه در حقوق ایران تنها یک ماده قانونی اختصاص دارد و به رغم اینکه این ماده طی دو مرحله مورد بازنگری قرار گرفته و در نهایت تحت عنوان بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی تصویب و ابلاغ شده است.  اما هنوز این ماده دچار ابهام و مشکل می باشد بسته به نوع رشته های ورزشی و آیین نامه های خاص و از همه قابل توجه تر اینکه بحث تجانس در ورزش و حقوق بانوان در قانون و حداقل اشاره مختصر در این ماده نشده است. در ظاهر قانون یک نوع خلط بین عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم وجود دارد.  در صورتیکه تبعات هرکدام از عوامل مذکور بخصوص در معاونت و مشارکت در جرم با هم تفاوت دارد. و نکته دیگر آنکه، در صدر ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، عبارت به گونه ای است که، اعمال زیر مجموعه موانع مسئولیت کیفری را ذاتا جرم دانسته اما فاقد مجازات. در حالیکه اعمال رافع مسئولیت کیفری و موجهه جرم فی نفسه جرم نیستند تا مجازات در پی داشته باشد. سایر موارد نیز توام با رشد و توسعه سریع ورزش و حوادث ناشی از آن تطبیق ندارد» مغایرت با موازین شرعی « و » ورزشی«  در حقوق ایران اعمال ورزشی جزء عوامل موجهه جرم محسوب می شوند.  و با دقت نظر در متن قانون قابل تامل می باشد ضرورت تدوین قانون ورزش جهت صیانت از حقوق ورزشی.

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید